podľa Nariadenia (EU) 2016/679 – Nariadenie o všeobecnej ochrane údajov a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Na účely vykonania práv dotknutej osoby musí prevádzkovateľ vedieť preukázať, že dotknutú osobu je schopný identifikovať. Na overenie vašej totožnosti preto môže OMV Slovensko, s.r.o. požiadať o poskytnutie dodatočných informácií umožňujúcich vašu identifikáciu. Overenie totožnosti v žiadostiach podaných prostredníctvom tohto formulára zrealizujeme niektorým z nižšie uvedených spôsobov.
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
III. Predmet mojej žiadosti*:
Tento údaj je povinný!
Tento údaj je povinný!
Údaje, ktoré poskytujete vyplnením a odoslaním tohto formulára budú ďalej spracované prevádzkovateľom - spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľom výhradne za účelom vykonania práv dotknutej osoby v zmysle vyššie uvedenej žiadosti a na základe príslušných ustanovení podľa Nariadenia (EU) 2016/679 – Nariadenie o všeobecnej ochrane údajov a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Získané osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom. Poskytnuté údaje budú spracúvané v súlade so zákonnou lehotou uchovania pre príslušný typ žiadosti (viď bod I.), kedy po uplynutí týchto lehôt budú tieto osobné údaje nenávratne vymazané. V prípade potreby, môžu byť tieto údaje odovzdané spoločnostiam v rámci Skupiny OMV za účelom vybavenia Vašej žiadosti.
Tento údaj je povinný!