OMV webstránky
Zavrieť
Natankovať a jazdiť klimaticky neutrálne

Staňte sa súčasťou globálnej dekarbonizácie

Kompenzácia emisií uhlíka je popri prevencii a znižovaní emisií skleníkových plynov ďalším veľmi dôležitým krokom v komplexnej ochrane klímy.

Zapojením sa do investovania do projektov, ktoré zachytávajú podobné množstvo CO2 z atmosféry, aké sa vyprodukuje, sa môžeme podieľať na kompenzácii emisií CO2, a tak prispievať k vytvoreniu udržateľnejšieho životného prostredia.

Prečo je potrebné znižovať emisie uhlíka?

CO2 je skleníkový plyn, ktorý pohlcuje slnečné tepelné žiarenie, ktoré sa odráža od zemského povrchu, a odráža ho späť na zem. Aby sme zabránili nárastu skleníkových plynov a teploty v posledných rokoch, je nevyhnutné riešiť ochranu klímy z viacerých uhlov pohľadu. Kompenzácia prostredníctvom investícií do opatrení ochrany klímy preto zabezpečuje dodatočný príspevok k ochrane životného prostredia.

Čo sú projekty kompenzácií uhlíkových emisií?

Ochrana klímy presahuje regionálne hranice a je to otázka globálnej rovnováhy. Šírenie emitovaného CO2 sa neobmedzí samo od seba, ale CO2 sa rozptýli v atmosfére. V snahe čeliť globálnemu otepľovaniu projekty kompenzácie uhlíkových emisií kompenzujú vypúšťaný CO2.

Spoločnosť OMV sa spojila s ClimatePartner, jedným z popredných poskytovateľov riešení v oblasti ochrany klímy pre spoločnosti, a teda renomovaným a skúseným partnerom. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v roku 2006 v Mníchove a spolupracuje s 1 500 spoločnosťami v 30 krajinách. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti ClimatePartner a zaručená transparentnosť vo všetkých jej procesoch a projektoch, ako aj jej špičková podpora a poradenské služby boli rozhodujúcimi faktormi, pre ktoré sme si ju vybrali za nášho partnera.

V spolupráci so spoločnosťou ClimatePartner vám ponúkame možnosť kompenzovať množstvo zakúpeného paliva, čím sa vaša spoločnosť zapojí do udržateľnejších postupov, ktoré pomáhajú pri znižovaní emisií uhlíka na celom svete.

Spoločnosť OMV používa pri výpočte emisií CO2 z palív hodnoty IPCC (známeho aj ako Medzivládny panel pre zmenu klímy). IPCC je inštitúcia Organizácie Spojených národov s vysokým kreditom, ktorá z vedeckého hľadiska hodnotí výsledky výskumu o klimatických zmenách.

Pripravili sme projekty z celého sveta, ktoré pomáhajú kompenzovať emisie CO2 z atmosféry a zároveň majú pozitívny vplyv na miestne komunity, biodiverzitu a biotopy. Všetky tieto projekty na ochranu klímy spĺňajú kritériá uhlíkových noriem:

VCS: Overený uhlíkový štandard
Zavedený neziskovou organizáciou z USA a jeden z najrozšírenejších projektových štandardov.

CER: Certifikované zníženie emisií
Pochádza z mechanizmu čistého rozvoja (CDM) podľa Kjótskeho protokolu. Výkonná rada CDM dohliada na registráciu projektu, ako aj na vydávanie CER (vládne regulované). S blížiacim sa koncom platnosti Kjótskeho protokolu ku koncu roku 2021 narastá význam dobrovoľného používania.

Zlatý štandard zavedený WWF a 80 ďalšími mimovládnymi organizáciami
Striktné obmedzenia na typy projektov a technológií (energia, využitie pôdy, lesy a voda) podľa Usmernenia OSN pre ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs).

Výber projektov z nášho aktuálneho portfólia

Pre viac informácií o všetkých projektoch OMV nás, prosím, kontaktujte na čísle +421 268 720 744 alebo e-mailom na karty.zakaznickapodpora@omv.com.

Image Veľkoobchod Kompenzácia CO2 Veterná energia
Veterná energia vo Svätom Nikolaji, Bulharsko
Overený uhlíkový štandard (VCS). Veterná farma generuje približne 300 000 MWh čistej elektriny ročne a zvyšuje podiel obnoviteľných energií v bulharskej sieti.
Image Veľkoobchod Kompenzácia CO2 Rekuperácia plynu
Rekuperácia plynu v Istanbule, Turecko
Zlatý štandard VER (GS VER). Zhromažďovanie emitovaného skládkového plynu a výroba elektriny prostredníctvom plynových motorov spojených s generátormi. Celkový inštalovaný výkon 48 MW sa dodáva do elektrickej siete a nahrádza elektrinu z fosílnych palív.
Image Veľkoobchod Kompenzácia CO2 Hydroelektráreň
Projekt hydroelektrární Bhandardara v Indii
Štandard Certifikované zníženie emisií CER. Produkuje elektrinu s kapacitou 12 MW, zvyšuje energetickú spoľahlivosť, vytvára pracovné príležitosti pre miestnu komunitu prostredníctvom aktivít projektu.

Zaujíma vás, koľko emisií CO2 vyprodukuje váš vozový park?

Použite našu kalkulačku, aby ste to zistili! Teraz si môžete vypočítať vyprodukované emisie CO2 v závislosti od vašej spotreby paliva, ako aj čisté náklady na ich kompenzáciu. Stačí uviesť ročnú spotrebu paliva vášho vozového parku alebo stav tachometra a priemernú spotrebu.*

*Spoločnosť OMV používa pri výpočte emisií CO2 z palív hodnoty IPCC (známeho aj ako Medzivládny panel pre zmenu klímy). IPCC je inštitúcia Organizácie Spojených národov s vysokým kreditom, ktorá z vedeckého hľadiska hodnotí výsledky výskumu o klimatických zmenách.

Najčastejšie otázky

Ochrana klímy je viac než len úlohou politiky alebo spoločnosti, ako globálna výzva si vyžaduje zapojenie každého jednotlivca.

Firmy majú možnosť kompenzovať emisie CO2 prostredníctvom podporovania medzinárodne uznaných projektov ochrany klímy. Popri zabraňovaniu a redukcii emisií,  je ich kompenzácia ďalší dôležitý krok k celostnej ochrane klímy. Táto metóda bola prvýkrát schválená na konferencii v Kjóte v roku 1997 a odvtedy sa ďalej rozvíjala a zlepšovala.

V zásade platí, že nie je možné vzdať sa všetkých ciest. S každým natankovaným litrom do vozidla vzniká CO2, ktorý sa vypúšťa do ovzdušia a podieľa sa na globálnom otepľovaní. Preto vám ponúkame opatrenia na ochranu klímy, ktoré vyrovnávajú a kompenzujú vzniknuté emisie. 

So službou kompenzácie CO2 prispievate k ochrane klímy a zvyšujete tak dôveryhodnosť svojej stratégie trvalej udržateľnosti. Identifikačné číslo viazané na konkrétnu objednávku zaručuje transparentnú komunikáciu.

Činnosti, ktoré nevyhnutne spôsobujú emisie skleníkových plynov, sa dajú kompenzovať v súlade s cieľmi ochrany životného prostredia. Skleníkové plyny ako CO2 sa v ovzduší rozptyľujú rovnomerne, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére je preto všade na Zemi takmer rovnaká. Z toho dôvodu je pre globálnu koncentráciu skleníkových plynov a skleníkový efekt nepodstatné, na ktorom mieste na Zemi sú emisie zapríčinené či kde sa im zabraňuje. Emisie, ktorým sa lokálne nedá zabrániť, je preto možné kompenzovať prostredníctvom projektu na ochranu klímy aj na úplne inom mieste.

Projekty na ochranu klímy preukázateľne vedú k redukcii skleníkových plynov a sú významným prínosom v boji proti globálnemu otepľovaniu. Navyše podporujú trvalo udržateľný rozvoj v krajinách, kde sa projekty realizujú, napríklad zlepšeným zásobovaním čistou pitnou vodou, budovaním a rozvojom miestnej infraštruktúry, vytváraním pracovných miest alebo ochranou biodiverzity.

Celosvetovo uznávané meradlo týchto pozitívnych efektov ponúkajú tzv. ciele udržateľného rozvoja OSN (Sustainable Development Goals, SDGs). V týchto 17 cieľoch je zahrnutý napríklad boj proti chudobe a hladu, podpora vzdelávania či globálna distribúcia čistej a cenovo dostupnej energie. Každý projekt na ochranu klímy z portfólia OMV podporuje viacero z týchto cieľov zároveň. Aby sa dosiahnutý účinok zviditeľnil, vykazuje ClimatePartner pri každom konkrétnom projekte jeho prínos pre jednotlivé ciele SDGs. Zásluhou toho viete, aké ďalšie ciele tieto projekty popri ochrane klímy podporujú. Pri mnohých projektoch je dodatočný prínos taký významný, že v podstate predstavujú rozvojové projekty s efektom aj pre ochranu klímy – a nie naopak.
 

Všetky projekty zamerané na ochranu klímy musia popri úspore emisií spĺňať štyri základné kritériá: dodatočnosť, vylúčenie dvojitej evidencie, trvalý charakter a overiteľnosť nezávislými pozorovateľmi.

Aby sa preukázalo dodržanie týchto kritérií, projekty sa certifikujú a overujú na základe prísnych kritérií, napríklad podľa tzv. Gold Standardu, resp. Verified Carbon Standard (VCS). Tým je zaručený a pravidelne potvrdzovaný účinok projektov v prospech ochrany klímy. Jednou z najdôležitejších požiadaviek je, aby projekty boli skutočne dodatočné opatrenia na ochranu klímy a aby ich príspevok k redukcii CO2 v ovzduší bol jasne merateľný. Aby projekty boli uznané ako projekty na ochranu klímy, musia splniť nasledujúce kritériá:

 • Dodatočnosť
  Musí byť zaručené, že sa projekt realizuje len zásluhou toho, že je dodatočne financovaný z obchodovania s emisiami. Projekt musí byť teda pri pokrývaní svojich finančných potrieb odkázaný na zisky z obchodu s emisiami a musí byť schopný tieto potreby doložiť. Projekty, ktoré sú tak či tak rentabilné a realizovali by sa aj bez týchto príspevkov, dané kritérium nespĺňajú a nemožno ich využívať na kompenzovanie emisií CO2
 • Vylúčenie dvojitej evidencie
  Musí byť zaistené, že dosiahnutá úspora CO2 nebola započítaná už na inom mieste. Napríklad solárne zariadenie, ktorého elektrický prúd sa predáva ako ekologická elektrina, sa nemôže využiť ako projekt na ochranu klímy, pretože jeho pozitívny klimatický účinok už bol započítaný do produkcie čistej energie. Navyše musí byť v rámci procesu zaradenia medzi klimaticky neutrálne projekty zaručené, že dosiahnuté úspory emisií CO2 budú na kompenzovanie emisií CO2 započítané len jednorazovo a na základe vystavených certifikátov budú zablokované.
 •  Trvalý charakter
  Úspory emisií musia mať trvalý charakter. Toto kritérium je zvlášť dôležité pre projekty zalesňovania a ochrany lesov. Pri týchto projektoch musí byť zaručené, že plochy lesných porastov zostanú zachované počas určitého časového obdobia. Lesné porasty, ktoré sa len po niekoľkých rokoch opäť vyrúbu a premenia na pastviny, nesmú byť uznané ako projekt zameraný na ochranu klímy.
 • Pravidelné overovanie nezávislými pozorovateľmi
  Projekty na ochranu klímy musia byť z hľadiska všetkých uvedených kritérií pravidelne overované nezávislými tretími osobami, ktoré kontrolujú dodržiavanie príslušných štandardov a spätne konštatujú skutočne dosiahnutý objem úspor CO2. Pre tieto projekty sa preto pravidelne zhotovujú priebežné správy o docielených výsledkoch.

Ochrana klímy nie je regionálnou záležitosťou, ale je to otázka globálnej rovnováhy. CO2, ktorý sa vypúšťa do vzduchu, nezostáva na mieste, ale rozptyľuje sa po celom svete. Napriek tomu, že 28 členských štátov Európskej únie je s podielom 8,8 percenta tretím najväčším producentom skleníkových plynov, globálne otepľovanie na druhej strane postihuje oveľa viac a oveľa skôr veľa krajín mimo Európy. Aby sa na globálnej úrovni podnikli kroky na ochranu klímy, nemali by sa nové ekologické technológie uplatňovať len v moderných priemyselných krajinách, ale využívať aj v rozvojových krajinách a v štátoch s rozvíjajúcou sa ekonomikou.

Popri jasne merateľnej ochrane klímy kompenzovaním CO2 klimatické projekty navyše jasne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju daného regiónu, napríklad vytváraním pracovných príležitostí, zlepšovaním miestnej infraštruktúry, zachovaním biodiverzity a pod. Globálne akceptovaný štandard pre meranie takýchto pozitívnych účinkov predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN (Sustainability Development Goals). Tieto ciele zahrnujú tak kvalitné vzdelávanie, ako aj boj proti chudobe a hladu a množstvo ďalších.

Nevyhnutným predpokladom certifikácie projektu ako projektu zameraného na ochranu klímy je, aby boli splnené štyri kritériá klimatických projektov (dodatočnosť, vylúčenie dvojitej evidencie, trvalý charakter a overiteľnosť nezávislými pozorovateľmi).

Pre projekty v EÚ predstavujú značnú prekážku najmä kritériá dodatočnosti a dvojitej evidencie:

Pri mnohých projektoch v EÚ preto kritérium dodatočnosti splnené nie je, pretože tu prebiehajú rozmanité podporné programy na podporovanie obnoviteľných energií a zvyšovanie efektívnosti využívania energie, ktoré zabezpečujú, aby tieto projekty boli ekonomicky atraktívne.

Kritérium dvojitej evidencie možno splniť len vtedy, ak je zabezpečené, že úspora dosiahnutá projektom ešte nebola započítaná na inom mieste. Úspory docielené v EÚ majú spravidla bezprostredne pozitívny účinok na národnú bilanciu skleníkových plynov krajiny a prispievajú tak k dosiahnutiu klimatických cieľov danej krajiny a EÚ. Preto nemôžu byť certifikované ako dodatočná úspora pre kompenzáciu CO2 v rámci dobrovoľnej ochrany klímy a ovzdušia.
 

OMV a ClimatePartner zostavili portfólio rôznych medzinárodne uznaných a certifikovaných projektov kompenzácie uhlíkových emisií. Podľa medzinárodných štandardov overené a certifikované projekty dosahujú preukázateľné úspory CO2. Dodatočnú bezpečnosť zaručuje proces kompenzácie emisií CO2 spoločnosti ClimatePartner certifikovaný TÜV Austria.

OMV sa rozhodlo pre popredného poskytovateľa riešení v oblasti ochrany podnebia pre podniky a vybralo si renomovaného a skúseného partnera, firmu ClimatePartner (www.climatepartner.com). ClimatePartner založený v roku 2006 v Mníchove má dnes 50 pracovníkov, ktorí pôsobia v Mníchove, Berlíne, vo Viedni, v Zürichu a Jerevane, a spolupracuje s 1 500 firmami v 30 krajinách.

Rozhodujúci význam pre OMV mali dlhoročné skúsenosti a zo strany ClimatePartner zaručovaná transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podpora.

Príslušný objem emisií CO2 sa vypočíta na základe nasledujúcich emisných faktorov*:

 • nafta: 2,696 kg CO2/liter,
 • benzín: 2,318 kg CO2/liter.

Takto vypočítaný objem emisií CO2 z vašej spotreby pohonných hmôt môžete kompenzovať prostredníctvom OMV portfólia projektov kompenzácie emisií. Z toho vyplýva nasledujúca cena kompenzácie emisií CO2 na 1 liter paliva:

 • nafta: 0,0149 EUR/liter,
 • benzín: 0,0129 EUR/liter.

*Vzhľadom na vysoký stupeň legitímnosti sa OMV pri hodnotách CO2 opiera o výpočty IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy). IPCC je inštitúciou Spojených národov so 195 členskými krajinami, ktorá z vedeckého pohľadu vyhodnocuje výsledky výskumu klimatických zmien.
 

Spoločnosť OMV sa zaviazala, že touto iniciatívou nebude nijakým spôsobom generovať zisk. To znamená, že všetky prostriedky spojené s touto službou sú alokované na certifikované projekty kompenzácie emisií.

Motorové oleje