OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Bitúmen cesta

Vysokokvalitný bitúmen - najlepší materiál na dlhodobo odolné cesty

Kvalita sa pre nás začína vývojom výrobku. Starostlivo vybrané komponenty a prepracované formulácie zaručujú vysoký technický štandard našich produktov a umožňujú nám vyhovieť aj tým najnovším a najprísnejším požiadavkám. Ďalšie záruky vysokej kvality dávajú naši odborní zamestnanci, skvelí partneri v oblasti výskumu a skúsenosti získané počas mnohých rokov pôsobenia v tomto odbore. V rafinériách OMV sa spracovávajú výrobky z ropy z celého sveta. Naše bitúmeny sa spracovávajú destiláciou a ďalšími procesmi len z najstarostlivejšie vybraných druhov surovej ropy. Naše vysoko účinné bitúmeny majú najvyššiu akosť a sú vhodné aj na tie najnáročnejšie oblasti použitia.

10 najčastejších otázok o bitúmene

Bitúmen je vysoko viskózna, ťažko prchavá, tmavo sfarbená zmes niekoľkých miliónov rôznych organických zlúčenín, ktorá sa získava ako zvyšok zo spracovania vhodných typov surovej ropy.

Asfalt je zmes bitúmenu a minerálneho kameniva a používa sa predovšetkým pri výstavbe ciest. Asfalt obsahuje 5–1 0 hmotnostných % bitúmenu podľa oblasti použitia.
 Aby sa optimalizovali vlastnosti asfaltu, môže sa pridávať     kamenie s jemnou zrnitosťou, plnivá a vlákna. Prirodzene vznikajúce zmesi bitúmenu a minerálneho kameniva sa označujú ako prírodné asfalty.

Dechty sú zvyškové produkty, ktoré vznikajú pri tepelnej úprave prírodných produktov (napríklad hnedého uhlia, antracitu alebo dreva). Ale pri teplotách nad 1 000 °C sa prostredníctvom rozkladu vytvárajú karcinogénne zlúčeniny.
Bitúmen sa v porovnaní s tým získava zo surovej ropy, všeobecne prostredníctvom vákuovej destilácie alebo vysokovákuovej destilácie. Teplota počas týchto procesov sotva dosahuje hodnoty vyššie než 400 °C. Chemické zlúčeniny v bitúmene sa preto počas výroby nemenia a zachovávajú si svoj prírodný pôvod. Už veľa rokov je na používanie pri výstavbe vozoviek v Európe schválený iba bitúmen, pretože na rozdiel od dechtu je absolútne bezpečný.

Najčastejšie používanými bitúmenmi sú destilačné bitúmeny. Vyrábajú sa prostredníctvom vákuovej destilácie surovej ropy pri tlaku 15 torrov a teplote 370 °C. Ak sa použije nižší tlak, nazýva sa produkt tohto procesu vysokovákuový bitúmen. Veľmi tvrdé typy bitúmenu sa získavajú prostredníctvom oxidácie kyslíkom zo vzduchu pri zvýšenej teplote. Význam vyzrážaného bitúmenu, ktorý sa získava extrakciou pomocou rozpúšťadla, klesá.

Bitúmeny modifikované polymérmi sú spojivá, do ktorých sa pridal plast. To významne zlepšuje vlastnosti bitúmenu. Bitúmeny modifikované polymérmi sa vyvinuli špeciálne na používanie pri výstavbe vozoviek s intenzívnou premávkou a nadobúdajú čoraz väčší význam.

Nie. Surová ropa, ktorá sa používa na výrobu bitúmenu, musí vykazovať mimoriadne vlastnosti: dostatočné množstvo vákuového zvyšku, priemerné úrovne obsahu asfalténov, nízky podiel makroparafínov a vyvážený pomer medzi asfalténmi a malténmi vo vákuovom zvyšku. V rafinérii OMV vo Schwechate sa na výrobu bitúmenu používajú výhradne typy surovej ropy s nafténovým základom. Pochádzajú zo Stredného východu.

Bitúmeny sú zmesi termoplastických materiálov, ktoré sú charakteristické afinitou k minerálnemu kamenivu. Rozlišujú sa podľa konzistencie, ktorá sa meria prostredníctvom penetrácie ihly a bodu mäknutia stanoveného pomocou metódy krúžku a guľôčky. Tvrdšie bitúmeny vykazujú nižšiu hodnotu penetrácie a vyšší bod mäknutia, zatiaľ čo pre mäkšie spojivá platí opak. Medzi ďalšie dôležité vlastnosti patria vlastnosti pri starnutí (predovšetkým prostredníctvom RTFOT) a rozpustnosť (napríklad v toluéne). Význam nadobúdajú aj reologické vlastnosti, ktoré opisujú tokové charakteristiky.

85 % bitúmenu používaného v Rakúsku sa využíva pri výstavbe asfaltových vozoviek. Tu existuje rozdiel medzi bitúmenom triedy akosti na výstavbu vozoviek podľa normy ÖNORM EN 12591 na štandardné aplikácie, ako je napríklad asfaltový betón alebo emulzia, a bitúmenom modifikovaným elastomérom podľa normy ÖNORM EN 14023 na asfalty so špeciálnymi vlastnosťami. Zvyšok vyrábaného bitúmenu sa používa na priemyselné účely, ktorých veľký podiel predstavuje strešná lepenka a izolačné pásy. Priemyselné bitúmeny sa používajú aj na izolačné nátery alebo ako spojovacie zmesi.

Teploty skladovania a spracovávania bitúmenu závisia v značnej miere od výrobného procesu a hodnoty penetrácie alebo bodu mäknutia. Bitúmen by sa v zásade nemal nikdy zahrievať na teplotu presahujúcu 200 °C, pretože – najmä v prípade bitúmenov modifikovaných polymérmi – by to mohlo viesť k tepelnému poškodeniu, predovšetkým v prípade bitúmenových zmesí. Bitúmen ba sa navyše nemal spracovávať pri teplotách nižších než 150 °C, pretože to by to mohlo viesť k problémom najmä pri následnom zhutňovaní asfaltovej zmesi. Informácie o presných podmienkach skladovania sú k dispozícii v príslušných informáciách o výrobku alebo u našich aplikačných technikov.

Bitúmen, ktorý sa používa predovšetkým na výstavbu vozoviek a tvorí v priemere 5 % asfaltu, sa dá recyklovať. V tomto prípade sa asfalt buď melie (mletím za studena alebo za tepla), alebo drví. Starý asfalt sa musí kondicionovať a dá sa recyklovať na mieste. V prípade procesu miešania za tepla sa môže pridávať do čerstvej asfaltovej zmesi v množstve až do 50 % (recyklácia v prevádzkovom zariadení).

Druhy bitúmenov

V rafinériách OMV sa spracováva ropa z celého sveta. Naše vysoko účinné bitúmeny sa spracovávajú destiláciou a ďalšími procesmi len z najstarostlivejšie vybraných druhov surovej ropy. Cestné bitúmeny OMV spĺňajú tie najvyššie požiadavky na práce na ceste a triedy akosti 20/30, 30/45, 35/50, 50/70, 70/100 a 160/220 spĺňajú a/alebo prekračujú požiadavky normy EN 12591.

Cestné bitúmeny OMV sa vyrábajú z vybraných druhov ropy pomocou účinných výrobných procesov a v súlade s normami na riadenie akosti EN ISO 9001. Stála vysoká akosť je založená na dôkladnom výbere surovín a starostlivom spracovaní. Priebežná kontrola akosti a doplnkové komplexné skúšky zabezpečujú bezproblémové používanie všetkých bitúmenov OMV určených na práce na ceste a v obaľovniach.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 20/30 885 030
Bitumen 30/45 898 157
Bitumen 35/50 885 020
Bitumen 50/70 885 000
Bitumen 70/100 812 000
Bitumen 160/220 820 000
Image Veľkoobchod Bitumen cestný valec z prava

Dlhodobo odolný asfalt na diaľnice

OMV Starfalt® PmB je bitúmen modifikovaný polymérmi, pripravený na okamžité použitie, vyrába sa v našich prevádzkach pomocou receptúr vyvinutých špeciálne na tento účel v laboratóriách OMV. OMV Starfalt® PmB ponúkame na široký rad požiadaviek v rôznych triedach akosti. Tieto triedy akosti sú v súlade s normou EN 14023 a nesú označenie CE.

OMV Starfalt® PmB je charakteristický mimoriadne vysokou pružnosťou a širokým rozsahom plasticity. Je ideálnym riešením na cesty v oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami a/alebo mimoriadne hustou premávkou.

OMV Starfalt® PmB vykazuje

  • vysoký rozsah plasticity,
  • zlepšené viskoelastické správanie,
  • vysokú regeneračnú schopnosť,
  • vynikajúcu adhéziu pri všetkých klimatických podmienkach.

Názov produktu

Číslo produktu

Starfalt® PmB 10/40-65

898 325

Starfalt® PmB 25/55-65

898 335

Starfalt® PmB 45/80-65

898 345

Starfalt® PmB 45/80-75

898 343

Starfalt® PmB 45

898 154

Starfalt® PmB 65

989 153

Viac ako len bitúmen

Dobrá adhézia medzi bitúmenom a kamenivom je základným predpokladom vynikajúcej účinnosti vysokokvalitných asfaltových vrstiev. Niektoré mimoriadne odolné typy kameniva a príležitostne aj miestne dostupných materiálov môžu vykazovať slabú afinitu voči bitúmenu z dôvodu svojich "kyslých" vlastností. Riešenie tohto problému: OMV Bitumen Plus! V našom podniku vyrábame spojivo OMV Bitumen Plus pripravené na okamžité použitie. Vyvinuli sme ho špeciálne na to, aby sme zabezpečili dobrú adhéziu medzi kamenivom, ktoré obsahuje dokonca aj problematické zložky. Týmto spôsobom sa výrazne zvyšuje efektivita nákladov asfaltovej konštrukcie.

Image Veľkoobchod Bitumen cestný valec z ľava

V Székesfehérvári prebieha výroba OMV Bitumen Plus prostredníctvom doplnkového procesu zahŕňajúceho vysoko spoľahlivé typy bitúmenov OMV (cestné bitúmeny, bitúmeny modifikované polymérmi alebo OMV Bitumen Special) a účinnú prísadu na zvýšenie adhézie, ktorá zostáva pri skladovaní stabilná.

OMV Bitumen Plus sa dá skladovať až jeden týždeň pri teplote 165 °C bez významnej straty účinnosti.

OMV Bitumen Plus znamená

  • plus, pokiaľ ide o životnosť,
  • plus, pokiaľ ide o udržateľnosť,
  • plus, pokiaľ ide o spoľahlivosť,
  • plus, pokiaľ ide o efektivitu nákladov,
  • plus, pokiaľ ide o trvanlivosť,
  • plus, pokiaľ ide o bezpečnosť.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 30/45 Plus

885 060

Bitumen 50/70 Plus

885 002

Bitumen 70/100 Plus

812 001

Starfalt® PmB 45 Plus

898 164

Starfalt® PmB 65 Plus

898 163

Starfalt® PmB 45/80-65 Plus

898 346

Starfalt® PmB 10/40 NV Plus

898 162

Starfalt® PmB 45 NV Plus

898 168

Starfalt® PmB 65 NV Plus

898 169

Image Veľkoobchod Bitumen široký stroj

Ponúkame aj špeciálne bitúmeny ako OMV Starfalt® PmB RC na používanie pri recyklácii asfaltu, OMV Starfalt® PmB 45/80 FR so zvýšenou odolnosťou voči palivám a OMV Bitumen Special NV so zníženou viskozitou.

OMV Starfalt® PmB RC

OMV Starfalt® PmB RC je spojivo modifikované elastomérom, ktoré sa vyrába v našom podniku, pripravené na okamžité použitie, ktoré sme vyvinuli na výrobu mimoriadne stabilných spojivových vrstiev obsahujúcich až 20 % recyklovaného asfaltu.

OMV Starfalt® PmB 45/80 FR

OMV Starfalt® PmB 45/80 FR je modifikované spojivo, ktoré sa vyrába v našom podniku, pripravené na okamžité použitie, ktoré je určené na výrobu materiálov na vozovky s hustou premávkou, letiská a ďalšie dopravné povrchy, od ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči palivám.

OMV Bitumen Special NV

Nízkoviskozitný bitúmen je charakteristický zníženou viskozitou pri teplotách presahujúcich 100 °C a zvýšenou tuhosťou pri používaní pri teplotách nižších než 80 °C. Asfalty, ktoré obsahujú OMV Bitumen Special NV, možno klásť pri nižších teplotách (približne 20 °C) a vďaka ich tuhosti sa môže miesto výstavby vozovky otvoriť na premávku skôr. OMV Bitumen Special NV je k dispozícii vo všetkých štandardných špecifikáciách bitúmenov tried akosti na výstavbu vozoviek, tried akosti so zvýšenou tvrdosťou a bitúmenov modifikovaných polymérmi.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20 NV

811 010

Bitumen 20/30 NV

898 540

Bitumen 30/45 NV

898 177

Bitumen 50/70 NV

885 010

Bitumen 70/100 NV

812 200

Starfalt® PmB 10/40 NV

898 161

Starfalt® PmB 25/55 NV

898 435

Starfalt® PmB 45/80 NV

898 445

Starfalt® PmB 45 NV

898 158

Starfalt® PmB 65 NV

898 159

Starfalt® PmB 45/80 FR

898 446

Starfalt® PmB 45/80 RC

898 342

 
Image Veľkoobchod Bitumen cestný valec z ľava tieň

OMV vyrába tak tvrdý cestný bitúmen (EN 13924, vyžaduje sa označenie CE), ako aj priemyselný bitúmen (EN 13304, označenie CE sa nevyžaduje).

Tvrdý cestný bitúmen OMV 10/20 

Tvrdý cestný bitúmen OMV 10/20 je vďaka vysokej tuhosti a nízkej penetrácii mimoriadne vhodný na výrobu liateho asfaltu.

OMV Biturox®

Po celom svete – od Holandska po Indiu, od Uzbekistanu po Čínu a ešte ďalej, až po Austráliu – má tento názov rozhodne dobrú povesť. OMV Biturox® je náš patentovaný proces výroby priemyselného bitúmenu. V procese s mimoriadne nízkymi emisiami sa vyrába priemyselný bitúmen s ideálnymi vlastnosťami.

Názov produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20

811 000

Bitumen 90/10

802 000

Ozvite sa nám jedným z nižšie uvedených spôsobov a spoločne preberieme vaše konkrétne potreby. 

Image Veľkoobchod OMV Card icon Web form
Image Veľkoobchod PH icon mail
Image Veľkoobchod PH icon phone
cez kontaktný formulár e-mailom na info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com telefonicky na +421 (0) 850 166 668

Technické informácie

Motorové oleje