OMV webstránky
Zavrieť

Identifikácia spoločnosti, právne oznamy, ochrana údajov a sprístupnenie

V záujme lepšieho chápania a plynulosti textu je na všetkých našich webových stránkach použitá rodovo neutrálna terminológia: termíny ako „zamestnanec“ alebo „partner“ nemajú konkrétny rod.

Obchodné meno: OMV Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
IČO: 00604381
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., Sro, vložka č.: 777/B
 
(ďalej tiež aj ako "spoločnosť")
 
Telefón: +421 2 687 20 500
E-mail: info.sk@omv.com
Webstránka: www.omv.sk

Návštevou tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste právne viazaný nasledovným:

Termín OMV zahŕňa OMV Slovensko, s.r.o., ako aj všetky spoločnosti a subjekty, v ktorých OMV vlastní, priamo alebo nepriamo, aspoň 50 % podiel na spoločnosti, resp. riadení spoločnosti. Ak sa informácie/skutočnosti týkajú len určitých spoločností alebo subjektov, takéto spoločnosti alebo subjekty budú výslovne vymenované.

OMV vyvinula všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

OMV neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky OMV. OMV si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo vynechania na webovej stránke OMV. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke OMV sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke OMV.
 
OMV nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke OMV nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že závady budú napravené, alebo že webová stránka OMV alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom OMV nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnom alebo nesprávnom fungovaní webovej stránky OMV alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek autorské práva na stránky alebo obsah zverejnený na tejto webovej stránke OMV alebo na materiály použité pre tento účel vlastní výlučne OMV. Žiadnej tretej strane nebude udelená licencia alebo akékoľvek iné práva (napr. vlastníctvo, práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva). Reprodukcia stránok alebo obsahu tejto stránky je povolená len pre osobné, informačné účely. Akákoľvek iná reprodukcia alebo použitie je prísne zakázané. Následné použitie charakteristických znakov OMV (napr. značky a logá) je výslovne zakázané bez ohľadu na to, či sa použije symbol ® alebo ™, registrovaná je hlavne obchodná značka OMV.

Tieto ustanovenia platia aj pre priame alebo nepriame sťahovanie softvéru alebo jeho použitie prostredníctvom webovej stránky OMV. V prípade, že externé hypertextové odkazy poskytujú prístup k softvéru tretej strany, prednosť majú podmienky vlastníkov takéhoto produktu a ich práva sa musia dodržiavať.

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). V uvedenej súvislosti sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Táto politika Vás má informovať o tom, ktoré osobné údaje o vás zbierame, alebo ktoré osobné údaje nám poskytujete cez túto webovú stránku, a tiež o tom, ako ich spracujeme. Pozorne si prosím prečítajte nasledovné, aby ste porozumeli nášmu prístupu a postupom ohľadom vašich osobných údajov a tomu, ako s nimi budeme zaobchádzať.
 

5.1 Prevádzkovateľ osobných údajov a zodpovedná osoba
Prevázkovateľom osobných údajov je OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 777/B.
 
Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe, ktorou je Skupina pre ochranu dát, Trabrennstraße 6-8, 1020 Viedeň, písonne e-mailom na adresu: privacy@omv.com.
 
 
5.2. Aký druh osobných údajov spracovávame, za akým účelom a na základe čoho?
V procese prevádzkovania svojich činností vrátane tejto webovej stránky zbiera spoločnosť určité informácie („osobné údaje“) súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, ktoré fyzické osoby môžu identifikovať), ktoré poskytujú fyzické osoby, a to mimo používania tejto webovej stránky ako aj ako používatelia tejto webovej stránky, priamo (napr. meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) alebo nepriamo (napr. IP adresa). Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely, na právnom základe uvedenom pre každé z:
 
5.2.1 Prehliadanie webovej stránky. Používanie súborov cookies
Počas vašej návštevy našej webovej stránky používame cookies na automatické zbieranie technických informácií, ktoré môžu identifikovať používateľa, ako napríklad IP adresu, typ internetového prehliadača použitého pri navigovaní na našej webovej stránke, váš operačný systém, názov domény alebo hostiteľa domény, cez ktorého používateľ prehliada webovú stránku.
Hlavným účelom používania cookies je vylepšiť váš dojem pri navigácii na stránke, a tiež reklama, ktorá má ponúknuť obsah na mieru podľa Vašich záujmov a volieb. Cookies použijeme na to, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a relevantnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky, a aby sme pochopili ako reagujete na reklamný obsah.

Viac informácií o používaní cookies na tejto webovej stránke a informácií týkajúcich sa možností kontroly a/alebo deaktivácie cookies nájdete v Zásadách používania cookies.

5.2.2 Zodpovedanie/vybavenie vašich otázok, žiadostí, sťažností, reklamácií
Vaše osobné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete v korešpondencii spracujeme na to, aby sme riešili a zodpovedali vaše žiadosti o informácie, sťažnosti alebo žiadosti v závislosti od komunikačného kanála, ktorým nás kontaktujete, podľa popisu nižšie.

Účel

Právny základ

Zodpovedanie vašich žiadostí o informácie/iných žiadostí, sťažností, alebo reklamácií prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo telefonicky alebo v papierovej forme. Oprávnený záujem - ktorý nám umožňuje poskytnúť odpovede na vaše žiadosti o informácie/iné žiadosti alebo sťažnosti.
Zákonná povinnosť – reklamácie.

5.2.3 Marketingové kampane/spotrebiteľské súťaže
Vaše osobné údaje, ako meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplnení učastníckych formulárov na našej webovej stránke, alebo na našich profilových stránkach na sociálnych sieťach, alebo na iných súťažných formulároch spracujeme na to, aby sme mohli organizovať marketingové kampane a/alebo spotrebiteľské súťaže a/alebo aby sme mohli udeliť ceny víťazom marketingových kampaní/spotrebiteľkých súťaží, a tiež aby sme analyzovali účinnosť našich marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží. Vaša účasť v takejto marketingovej kampani a/alebo spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľná a teda je výlučne na Vašom rozhodnutí, či nám poskytnete Vaše osobné údaje vyplnením účastníckych formulárov na našej webovej stránke, alebo na našich profilových stránkach na sociálnych sieťach alebo na iných súťažných formulároch, ktoré ustanovujú pravidlá danej marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže

Účel

Právny základ

a. Organizácia marketingových kampaní a/alebo spotrebiteľských súťaží

Oprávnený záujem, súhlas

b. Spracovanie údajov víťazov marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží za účelom udelenia výhier/ceny

Oprávnený záujem, súhlas

Na našej webovej stránke nezverejníme mená, priezviská, fotografie alebo iné osobné údaje víťazov marketingových kampaní a/alebo spotrebiteľských súťaží, pokiaľ nám víťazi neudelili v tomto ohľade svoj súhlas.

5.2.4 Priama marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete môžeme spracovať na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách, reklamných ponukách a na registráciu na odoberanie informačného bulletinu. Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sa pre účely priameho marketingu spracujú len na základe vášho súhlasu a prostredníctvom komunikačných kanálov (napr. email, sms, atď), ktoré ste schválili pri poskytnutí vášho súhlasu. Avšak pokiaľ ste nám v rámci zakúpenia nášho produktu alebo služby poskytli aj Vašu e-mailovú adresu, v súlade s platnými právnymi predpismi môžeme túto e-mailovú adresu použiť na to, aby sme vám doručili komerčnú komunikáciu ohľadom podobných produktov a služieb na základe nášho oprávneného záujmu v tomto ohľade; v takomto prípade vám po obdržaní Vašej e-mailovej adresy od Vás a následne pri každej marketingovej správe, ktorú vám zašleme ponúkneme možnosť zamietnuť takéto využívanie vašej e-mailovej adresy (odhlásenie sa s odberu marketingových správ).

Účel

Kategórie spracovaných údajov

Právny základ

Komerčná komunikácia ohľadom podobných produktov alebo služieb Emailová adresa poskytnutá pri príležitosti zakúpenia produktu alebo služby od Spoločnosti: Oprávnený záujem - rozšírenie vedomosti zákazníkov o rozsahu ponuk našich tovarov a služieb Súhlas
Iná priama marketingová komunikácia Podľa toho, čo subjekt údajov poskytne pri udelení svojho súhlasu, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo: Súhlas

5.2.5 Prieskumy, spokojnosť zákazníkov a spätná väzba od zákazníkov
Vaše osobné údaje (ako napríklad meno a priezvisko, informácie ohľadom vašich volieb a nákupných návykoch, alebo iné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť) spracujeme vtedy, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich prieskumov alebo výskumov trhu, prieskumov spokojnosti zákazníkov, alebo keď nám poskytnete spätnú väzbu o našich produktoch a službách. Takéto osobné údaje sa na tento účel spracujú len na základe vášho súhlasu, zohľadňujúc tiež náš oprávnený záujem rozumieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov o našich produktoch a službách. Vaša účasť v prieskumoch alebo výskumoch trhu je dobrovoľná. Je preto na vašom rozhodnutí, či nám ponúknete vaše osobné údaje (ako napríklad meno a priezvisko, informácie ohľadom vašich volieb a nákupných návykoch, alebo iné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť) vyplnením účastníckych formulárov na našej webovej stránke, alebo na našich profilových stránkach na sociálnych sieťach alebo podobných formulárov, ktoré ustanovujú príslušné prieskumy alebo výskumy.

Účel

Právny základ

Prieskumy alebo výskumy trhu, prieskumy spokojnosti zákazníkov, alebo keď poskytnete spätnú väzbu o našich produktoch a službách:

Súhlas

Oprávnený záujem - záujem rozumieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov o našich produktoch a službách a prispôsobovť naše produkty/služby potrebám/záujmom našich zákazníkov

5.3 Automatické rozhodovanie a automatické profilovanie
Osobné údaje, o ktorých sa tu zmieňujeme nie sú predmetom automatického rozhodovania, vrátane profilovania.
 
5.4 Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?
Na naplnenie účelov opísaných vyššie využíva Spoločnosť služby rôznych dodávateľov, kedy:

 • niektorí z nich sú tiež prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad Google alebo Facebook
 • niektorí z nich sú tretie strany/príjemcovia, ktoré nie sú určené na spracovanie údajov, avšak môžu k nim mať prístup pri plnení svojich úloh alebo počas spolupráce so Spoločnosťou, ako napríklad spoločnosti technickej údržby, konzultačné spoločnosti (napr. finanční, právni audítori) a pod.

Osobné údaje uvedené vyššie môžu byť k dispozícii alebo odoslané tretím stranám v nasledujúcich situáciách:

 • verejné orgány, audítori alebo inštitúcie oprávnené vykonávať kontroly podnikov alebo aktív spoločnosti, ktoré spoločnosť žiadajú o poskytnutie informácií v zmysle jej právnych záväzkov. 
 • plniť zákonné požiadavky alebo chrániť práva/oprávnené záujmy a majetok spoločnosti alebo iných subjektov alebo ľudí, ako napríklad v prípade súdnych konaní.
 • tretím subjektom, v prípade majetkových akvizíií v spoločnosti, čím by sa obchodná činnosť spoločnosti (úplne alebo čiastočne) preniesla a údaje subjektov údajov by boli súčasťou aktív, ktoré predstavujú predmet transakcie.
 • spoločnostiam zo skupiny OMV, ktoré v prípade spracúvania osobných údajov podliehajú pokynom spoločnosti.

Osoby alebo subjekty, s ktorými môžme zdieľať osobné údaje (príjemcovia osobných údajov):

 • pre účely prehliadania webovej stránky a pre účely súvisiace s používaním cookies môžeme osobné údaje zaslať analytikom a poskytovateľom internetových vyhľadávačov, aby mohli vykonávať služby údržby našej webovej stránky;
 • pre účely zodpovedania Vašich otázok, žiadostí o informácie/iných žiadostí, alebo sťažností, alebo reklamácií, môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s poskytovateľmi služieb telefonického centra alebo servisnými organizáciami/znaleckými organizáciami;
 • pre účely organizovania, riadenia, vyhodnocovania marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží a analyzovaní ich účinnosti, môžeme Vaše údaje zasielať spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, alebo agentúram v oblasti digitálnych a sociálnych médií;
 • pre účely priamej marketingovej komunikácie môžeme zasielať Vaše osobné údaje spolupracujúcim reklamným alebo marketingovým agentúram, ktoré marketingovú komunikáciu uskutočňujú v našom mene;
 • pre účely uskutočňovania prieskumov, výskumov trhu, prieskumov spokojnosti zákazníkov, alebo aby sme od zákazníkov získali spätnú väzbu o našich produktoch alebo službách, môžeme Vaše údaje zdieľať so spolupracujúcimi poskytovateľmi prieskumov alebo výskumov trhu / prieskumov spokojnosti zákazníkov.

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do zahraničia, teda do štátov Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Týmto vás informujeme, že akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov uskutočnený spoločnosťou v členskom štáte EÚ alebo EHP bude uskutočnený v súlade s právnymi požiadavkami Zákona a GDPR.

V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do štátov, ktoré neposkytujú primeranú ochranu spracovania osobných údajov sa uzavrú zmluvy, ktoré zaistia právny súlad.
 

5.6 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie, a to tiež tým, že budeme dodržiavať platné právne požiadavky. V prípade, že spoločnosť zistí, že má oprávnený záujem alebo právny záväzok naďalej spracúvať Vaše osobné údaje, a to aj pre iné účely, budeme vás o tom riadne vopred informovať.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie údajov na nasledujúce obdobia:

Účel Trvanie
1. Prehliadanie webovej stránky a používanie cookies

Žiadne uchovanie

2. Zodpovedanie a vybavenie vašich otázok, žiadostí, sťažností, reklamácií

Maximálne jeden rok

V prípade reklamácií do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nárokov z reklamácií

3. Organizácia a riadenie marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží vrátane vyhodnotenia

Maximálne jeden rok

4. Priama marketingová komunikácia

Maximálne 90 dní

5. Uskutočnenie prieskumov alebo výskumov trhu, prieskumov spokojnosti zákazníkov, alebo získanie spätnej väzby o našich produktoch a službách od zákazníkov

Maximálne jeden rok

5.7 Spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje výlučne na osoby vo veku aspoň 16 rokov. Použitie systémov alebo výsledkov spracúvania je osobám mladším 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu zakázané. Ak aj napriek našej primeranej snahe o zabránenie dôjde k spracúvaniu osobných údajov osôb v rozpore s týmto ustanovením, bezodkladne po takomto zistení pristúpime k ukončeniu spracúvania osobných údajov

5.8 Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov deklarujeme, že sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť zabezpečené a bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.

5.9 Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo prístupu k spracúvaným osobným údajom: máte právo obdržať potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte právo prístupu k typu osobných údajov a k podmienkam spracovania adresovaním žiadosti v tomto ohľade na prevádzkovateľa údajov;
 • právo žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov - zaslaním žiadosti v tomto ohľade prevádzkovateľovi údajov máte možnosť žiadať opravu nepresných osobných údajov, doplnenie neúplných údajov alebo vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že (i) údaje už nie sú potrebné na ich pôvodný účel (a neexistuje žiadny nový zákonný účel), (ii) právny základ spracovania je súhlas subjektu údajov, subjekt údajov svoj súhlas odvolá, pričom neexistuje iný právny základ, (iii) subjekt údajov uplatní svoje právo namietať a prevádzkovateľ nemá prevažujúce základy na pokračovanie spracovania, (iv) údaje boli spracované nezákonne, (v) vymazanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu so zákonmi EÚ alebo rumunskými zákonmi, alebo (vi) údaje boli zozbierané v súvislosti so službami informačnej spoločnosti poskytovanými deťom (ak je to ten prípad), kedy platia konkrétne požiadavky ohľadom súhlasu;
 • právo žiadať obmedzenie spracovania - máte právo dosiahnuť obmedzenie spracovania v prípadoch, keď: (i) vaše spracované údaje považujete za nepresné, a teda spracovanie sa obmedzí na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov; (ii) vaše spracovanie je nezákonné, avšak nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, chcete len, aby sme obmedzili ich použitie; (iii) v prípade, že prevádzkovateľ údajov už vaše údaje na spomínané účely nepotrebuje, ale tieto údaje vyžadujete na stanovenie, uplatnenie alebo obranu právneho nároku, alebo (iv) namietali ste voči spracovaniu, pri ktorom sa očakáva overenie, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad dôvodmi subjektu údajov;
 • právo súhlas na spracovanie odvolať, keď je spracovanie založené na súhlase, pričom to nemá vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného do tejto chvíle;
 • právo namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou, keď je spracovanie založené na oprávnenom záujme, a právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania;
 • právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa subjektu údajov alebo podobným spôsobom výrazne vplýva na subjekt údajov;
 • právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo obdržať vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi údajov poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluvnom plnení a uskutočňuje sa pomocou automatických prostriedkov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo adresovať ju príslušným súdom.

Uplatnenie týchto práv sa môže uskutočniť kedykoľvek. Pri uplatňovaní týchto práv vám odporúčame použiť formulár poskytnutý tu. V prípade, že si tiež želáte odvolať váš súhlas udelený na účely priameho marketingu, môžete použiť možnosť „ odhlásiť“, ktorá je poskytnutá v každej marketingovej komunikácii.
 

5.10. Aktualizácie/zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť je oprávnená meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uvederejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke. to uvederejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.

6.1. Čo sú cookies?

Cookie je malý kúsok údajov, pri ktorom webová stránka žiada váš prehliadač, aby ho uložil vo vašom počítači, mobilnom termináli alebo iných elektronických zariadeniach, na ktorých používateľ prehliada internet, aby mohol na webovej stránke navigovať efektívnejšie, vykonať rôzne funkcie, a aby webovej stránke postupne umožnil „zapamätať si“ používateľove úkony alebo voľby.

6.2. Ako používame Cookies?

Naša webová stránka používa cookies na nasledujúce účely:

aby si zapamätala používateľove úkony a osobné voľby;
aby zaistila správne fungovanie webovej stránky a zlepšila jej výkonnosť;
aby používateľom pomohla vykonať úlohy bez opätovného zadania informácií pri prechádzaní z jednej stránky na druhú, alebo pri neskoršej návšteve stránky;
na online behaviorálnu reklamu, a aby sa zobrazovala reklama, ktorá súvisí s tým, čo používateľ vyhľadával v minulosti.
Cookies nebudeme používať na iné, než tu uvedené účely.

6.3. Ako kontrolujeme Cookies?

Väčšina prehliadačov podporuje cookies, avšak používatelia svoje prehliadače môžu nastaviť tak, aby ich zamietali a môžu ich kedykoľvek vymazať. Cookies môžete kontrolovať a/alebo vymazať podľa potreby. Môžete vymazať všetky cookies, ktoré už vo vašom počítači sú a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby zamedzili ich umiestneniu. Ak tak však urobíte, je možné, že budete musieť manuálne nastaviť voľby vždy, keď stránku navštívite a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Cookies môžete blokovať / deaktivovať v nastaveniach vášho webového prehliadača. Ak však nastavenia vášho prehliadača použijete na blokovanie všetkých cookies (vrátane podstatných cookies), je možné, že stratíte prístup k všetkým častiam našej webovej stránky, keďže môžu byť striktne nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

6.4. Aké cookies používame na tejto webovej stránke?

6.4.1. Striktne nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie a prevádzku našej webovej stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky potrebných na správu systému alebo na zamedzenie podvodných činností.

6.4.2. Analytické / výkonnostné cookies, ktoré nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť spôsoby, akými návštevníci navigujú na našej stránke. Tieto druhy cookies nám pomáhajú vylepšiť dojem používateľov pri navigovaní na našej webovej stránke, aby mohli ľahšie nájsť informácie, ktoré hľadajú.

6.4.3. Funkčné cookies, pomocou ktorých rozpoznávame používateľov, keď sa na našu stránku vracajú. Tieto cookies prispievajú k personalizácii obsahu našej webovej stránky pre vás a pamätajú si vaše voľby (napríklad, vašu voľbu jazyka alebo regiónu).

6.4.4. Cookies na cielenie a reklamu, ktoré zaznamenajú vašu návštevu našej webovej stránky, strany, ktoré ste navštívili, články, ktoré ste nahliadli a externé odkazy, na ktoré ste klikli. Tieto cookies slúžia na to, aby boli reklamy zobrazované na našej webovej stránke relevantnejšie vašim záujmom, ktoré sme identifikovali na základe navštívených stránok/odkazov a prečítaných článkov.

6.4.5. Webové majáky, ktoré sa zvyčajne používajú spolu s cookies na sledovanie emailov a tagovanie stránky pre webovú analytiku.

Názov cookie

Popis účelu, na ktorý sa cookie používa

Deaktivácia cookies

Striktne nevyhnutné cookies
JSESSIONID Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
c) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite.
Tieto cookies nie je možné deaktivovať.
JSESSIONIDFW
Analytické / výkonnostné cookies

_ga

Cookies (alebo žiadosti) tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie. Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže viesť k zníženiu kvality dojmu pri navigácii na našej webovej stránke.
_gid Táto cookie nám pomáha:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
Funkčné cookies. Cookies aktuálnej návštevy

JSESSIONID

Cookies prvých strán sú cookies, ktoré sú nastavené samotnou stránkou a môžu sa čítať len touto stránkou. Bežne sa používajú na funkcionalitu stránky.

Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže spôsobiť nesprávne fungovanie častí stránky.
Ak deaktivujete cookies aktuálnej návštevy, vždy keď navštívite stranu tejto webovej stránky, budete považovaný za nového návštevníka.
JSESSIONIDFW Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:a) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite;
Cookies na cielenie a reklamu
IDE (doubleclick.net) Táto cookie nám pomáha:
a) ukladať informácie o vašich voľbách, čím nám umožňuje našu stránku prispôsobiť a poskytnúť vám ponuky, ktoré sú cielené na vaše individuálne záujmy;
Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivovaním týchto cookies nebudete vystavený reklamným správam od nás a teda nebudete mať prínos z personalizovanej marketingovej reklamy.

DSID (doubleclick.net)

Upozorňujeme vás, že tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb ako napríklad služby analýzy webovej premávky) môžu tiež používať cookies a/alebo mať prístup k údajom zozbieraným prostredníctvom cookies na webovej stránke. Aktuálne platné údaje o cookies tretích strán a/alebo o prístupe tretích strán k údajom zozbieraným pomocou cookies na našej webovej stránke sú nasledovné: V prípade, že webové stránky v súčasnosti obsahujú cookies, ktoré sú riadené tretími stranami/umožňujú tretím stranám prístup k údajom, musia sa uviesť v tabuľke podobnej tej hore, s uvedením údajov o tretej strane, typov cookies/názvu, účelu, deaktivácie alebo technických informácií, ak ide o takýto prípad.

visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE

Cookies tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie. Platí pre poskytovateľa tretej strany (získať politiku ohľadom cookies z tohto koncového bodu).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
Vždy keď naša webová stránka uvedie novú cookie, ktorá je riadená buď našou spoločnosťou alebo treťou stranou, na webovej stránke obdržíte oznam vrátane odkazu na túto politiku, kde vám bude zároveň ponúknutá možnosť príslušnú cookie deaktivovať s výnimkou podstatných cookies, pričom sa platnosť všetkých cookies ukončí po zadaní dátumu ukončenia platnosti.

Motorové oleje