OMV webstránky
Zavrieť
Image Veľkoobchod Klimaticky FAQ

Často kladené otázky týkajúce sa udržateľnej mobility

Na svetovej klimatickej konferencii v Paríži v roku 2015 sa 195 zúčastnených štátov jednohlasne vyslovilo za boj proti zmene ovzdušia. S tým spojená ochrana klímy je viac než len úlohou politiky či spoločnosti, ako globálna výzva vyžaduje prínos každého jednotlivca. Ekonomika a podniky s významom pre celé hospodárstvo zohrávajú v boji proti klimatickým zmenám rozhodujúcu úlohu. Emisie vznikajúce v rámci podnikateľských aktivít sa musia znižovať všade tam, kde je to možné, a ak sa to nedá dosiahnuť inak, je potrebné ich kompenzovať. 

Každý človek žijúci na tejto planéte spôsobuje emisie CO2 a zanecháva tzv. odtlačok CO2, resp. uhlíkovú stopu, ktorá udáva celkový súhrn produkovaných emisií uhlíka v dôsledku bývania, stravovania, spotreby a mobility, ako aj spaľovania fosílnych zdrojov energie.

No aj podniky sa podieľajú na emisiách CO2 svojimi výrobnými procesmi, spotrebou elektriny a tepla, služobnými cestami či spotrebou papiera, čím sa ďalej vyostruje skleníkový efekt. Okrem toho predstavuje uhlíková stopa každého produktu súhrn emisií CO2, ktoré daný produkt zapríčiňuje na základe surovín, výroby a používania až po jeho odstránenie ako odpad. V prípade palív od OMV je v prvom rade relevantné spaľovanie benzínu alebo nafty, keďže pri tom vzniká najväčší podiel emisií.
 

CO2 je rovnako ako metán a oxid dusný skleníkový plyn. Absorbuje tepelné žiarenie vyžarované Slnkom a odrážané zemským povrchom a reflektuje ho späť na povrch Zeme. Čím viac skleníkových plynov sa nachádza v atmosfére, tým vyššie teploty panujú. Preto sú úspory CO2 účinným opatrením proti klimatickým zmenám, čo však predstavuje značné výzvy najmä pre ekonomiku. 

Klimaticky neutrálne sú podniky, procesy a produkty, ktorých emisie CO2 sa počítajú a kompenzujú prostredníctvom podporovania medzinárodne uznaných projektov ochrany klímy a ovzdušia. Kompenzovanie emisií CO2 predstavuje popri zabraňovaniu a redukcii ďalší dôležitý krok celostnej ochrany klímy. Táto metóda bola prvýkrát schválená na konferencii v Kjóte v roku 1997 a odvtedy sa ďalej rozvíjala a zlepšovala.

V zásade platí, že nie je možné vzdať sa všetkých ciest. S každým najazdeným kilometrom vášho vozidla teda vzniká CO2, ktorý sa vypúšťa do ovzdušia a podieľa sa na globálnom otepľovaní. Aby sme vášmu podniku umožnili prevádzkovanie dopravy šetrnej k životnému prostrediu, ponúkame vám kompenzáciu emisií CO2.

Znižovaním uhlíkovej stopy sa pridávate na stranu podporovateľov ochrany podnebia a zvyšujete tak dôveryhodnosť svojej stratégie trvalej udržateľnosti. Číslo ID viazané na konkrétnu objednávku zaručuje transparentnú komunikáciu. Informácie o označení klimaticky neutrálnych produktov nájdete vo vyhľadávači Label-Guide nášho partnera ClimatePartner.
 

Činnosti, ktoré nevyhnutne spôsobujú emisie skleníkových plynov, sa dajú kompenzovať v súlade s cieľmi ochrany životného prostredia. Kompenzovanie emisií CO2 je popri zabraňovaní a znižovaní ďalším dôležitým krokom pri celostnej ochrane klímy. Skleníkové plyny ako CO2 sa v ovzduší rozptyľujú rovnomerne, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére je preto všade na Zemi takmer rovnako vysoká. Z toho dôvodu je pre globálnu koncentráciu skleníkových plynov a skleníkový efekt nepodstatné, na ktorom mieste na Zemi sú emisie zapríčinené či kde sa im zabraňuje. Emisie, ktorým sa lokálne nedá zabrániť, je preto možné kompenzovať prostredníctvom projektu na ochranu klímy aj na úplne inom mieste.

Projekty na ochranu klímy preukázateľne vedú k redukcii skleníkových plynov a sú významným prínosom v boji proti globálnemu otepľovaniu. Navyše podporujú trvalo udržateľný rozvoj v krajinách, kde sa projekty realizujú, napríklad zlepšeným zásobovaním čistou pitnou vodou, budovaním a rozvojom miestnej infraštruktúry, vytváraním pracovných miest alebo ochranou biodiverzity.

Celosvetovo uznávané meradlo týchto pozitívnych efektov ponúkajú tzv. ciele udržateľného rozvoja OSN (Sustainable Development Goals, SDGs). V týchto 17 cieľoch je zahrnutý napríklad boj proti chudobe a hladu, podpora vzdelávania či globálna distribúcia čistej a cenovo dostupnej energie. Každý projekt na ochranu klímy z portfólia OMV podporuje viacero z týchto cieľov zároveň. Aby sa dosiahnutý účinok zviditeľnil, vykazuje ClimatePartner pri každom konkrétnom projekte jeho prínos pre jednotlivé ciele SDGs. Zásluhou toho viete, aké ďalšie ciele tieto projekty popri ochrane klímy podporujú. Pri mnohých projektoch je dodatočný prínos taký významný, že v podstate predstavujú rozvojové projekty s efektom aj pre ochranu klímy – a nie naopak.
 

Všetky projekty zamerané na ochranu klímy musia popri úspore emisií spĺňať štyri základné kritériá: dodatočnosť, vylúčenie dvojitej evidencie, trvalý charakter a overiteľnosť nezávislými pozorovateľmi.

Aby sa preukázalo dodržanie týchto kritérií, projekty sa certifikujú a overujú na základe prísnych kritérií, napríklad podľa tzv. Gold Standardu, resp. Verified Carbon Standard (VCS). Tým je zaručený a pravidelne potvrdzovaný účinok projektov v prospech ochrany klímy. Jednou z najdôležitejších požiadaviek je, aby projekty boli skutočne dodatočné opatrenia na ochranu klímy a aby ich príspevok k redukcii CO2 v ovzduší bol jasne merateľný. Aby projekty boli uznané ako projekty na ochranu klímy, musia splniť nasledujúce kritériá:

 • Dodatočnosť
  Musí byť zaručené, že sa projekt realizuje len zásluhou toho, že je dodatočne financovaný z obchodovania s emisiami. Projekt musí byť teda pri pokrývaní svojich finančných potrieb odkázaný na zisky z obchodu s emisiami a musí byť schopný tieto potreby doložiť. Projekty, ktoré sú tak či tak rentabilné a realizovali by sa aj bez týchto príspevkov, dané kritérium nespĺňajú a nemožno ich využívať na kompenzovanie emisií CO2
 • Vylúčenie dvojitej evidencie
  Musí byť zaistené, že dosiahnutá úspora CO2 nebola započítaná už na inom mieste. Napríklad solárne zariadenie, ktorého elektrický prúd sa predáva ako ekologická elektrina, sa nemôže využiť ako projekt na ochranu klímy, pretože jeho pozitívny klimatický účinok už bol započítaný do produkcie čistej energie. Navyše musí byť v rámci procesu zaradenia medzi klimaticky neutrálne projekty zaručené, že dosiahnuté úspory emisií CO2 budú na kompenzovanie emisií CO2 započítané len jednorazovo a na základe vystavených certifikátov budú zablokované.
 •  Trvalý charakter
  Úspory emisií musia mať trvalý charakter. Toto kritérium je zvlášť dôležité pre projekty zalesňovania a ochrany lesov. Pri týchto projektoch musí byť zaručené, že plochy lesných porastov zostanú zachované počas určitého časového obdobia. Lesné porasty, ktoré sa len po niekoľkých rokoch opäť vyrúbu a premenia na pastviny, nesmú byť uznané ako projekt zameraný na ochranu klímy.
 • Pravidelné overovanie nezávislými pozorovateľmi
  Projekty na ochranu klímy musia byť z hľadiska všetkých uvedených kritérií pravidelne overované nezávislými tretími osobami, ktoré kontrolujú dodržiavanie príslušných štandardov a spätne konštatujú skutočne dosiahnutý objem úspor CO2. Pre tieto projekty sa preto pravidelne zhotovujú priebežné správy o docielených výsledkoch.

Potrebujete viac informácií a podrobnejšie podklady? ClimatePartner opisuje spôsob fungovania a výhody projektov na ochranu klímy.
 

Ochrana klímy nie je regionálnou záležitosťou, ale je to otázka globálnej rovnováhy. CO2, ktorý sa vypúšťa do vzduchu, nezostáva na mieste, ale rozptyľuje sa po celom svete. Napriek tomu, že 28 členských štátov Európskej únie je s podielom 8,8 percenta tretím najväčším producentom skleníkových plynov, globálne otepľovanie na druhej strane postihuje oveľa viac a oveľa skôr veľa krajín mimo Európy. Aby sa na globálnej úrovni podnikli kroky na ochranu klímy, nemali by sa nové ekologické technológie uplatňovať len v moderných priemyselných krajinách, ale využívať aj v rozvojových krajinách a v štátoch s rozvíjajúcou sa ekonomikou.

Popri jasne merateľnej ochrane klímy kompenzovaním CO2 klimatické projekty navyše jasne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju daného regiónu, napríklad vytváraním pracovných príležitostí, zlepšovaním miestnej infraštruktúry, zachovaním biodiverzity a pod. Globálne akceptovaný štandard pre meranie takýchto pozitívnych účinkov predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN (Sustainability Development Goals). Tieto ciele zahrnujú tak kvalitné vzdelávanie, ako aj boj proti chudobe a hladu a množstvo ďalších.

Nevyhnutným predpokladom certifikácie projektu ako projektu zameraného na ochranu klímy je, aby boli splnené štyri kritériá klimatických projektov (dodatočnosť, vylúčenie dvojitej evidencie, trvalý charakter a overiteľnosť nezávislými pozorovateľmi).

Pre projekty v EÚ predstavujú značnú prekážku najmä kritériá dodatočnosti a dvojitej evidencie:

Pri mnohých projektoch v EÚ preto kritérium dodatočnosti splnené nie je, pretože tu prebiehajú rozmanité podporné programy na podporovanie obnoviteľných energií a zvyšovanie efektívnosti využívania energie, ktoré zabezpečujú, aby tieto projekty boli ekonomicky atraktívne.

Kritérium dvojitej evidencie možno splniť len vtedy, ak je zabezpečené, že úspora dosiahnutá projektom ešte nebola započítaná na inom mieste. Úspory docielené v EÚ majú spravidla bezprostredne pozitívny účinok na národnú bilanciu skleníkových plynov krajiny a prispievajú tak k dosiahnutiu klimatických cieľov danej krajiny a EÚ. Preto nemôžu byť certifikované ako dodatočná úspora pre kompenzáciu CO2 v rámci dobrovoľnej ochrany klímy a ovzdušia.
 

OMV a ClimatePartner zostavili portfólio s ôsmimi medzinárodne uznanými a certifikovanými klimatickými projektmi. Podľa medzinárodných štandardov overené a certifikované projekty dosahujú preukázateľné úspory CO2. Dodatočnú bezpečnosť pre vás zaručuje proces spoločnosti ClimatePartner vyvinutý pre kompenzovanie emisií CO2, ktorý je certifikovaný spoločnosťou TÜV Austria. V portfóliu OMV sú zastúpené aj tieto projekty:

 • Veterná energia, Saint Nikola, Bulharsko
 • Vodná elektráreň, Uluabat, Turecko
 • Solárna energia, Guttigoli, India

OMV sa rozhodlo pre popredného poskytovateľa riešení v oblasti ochrany podnebia pre podniky a vybralo si renomovaného a skúseného partnera, firmu ClimatePartner (www.climatepartner.com). ClimatePartner založený v roku 2006 v Mníchove má dnes 50 pracovníkov, ktorí pôsobia v Mníchove, Berlíne, vo Viedni, v Zürichu a Jerevane, a spolupracuje s 1 500 firmami v 30 krajinách.

Rozhodujúci význam pre OMV mali dlhoročné skúsenosti a zo strany ClimatePartner zaručovaná transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podpora.
 

Príslušný objem emisií CO2 sa vypočíta na základe nasledujúcich emisných faktorov*:

 • nafta: 2,696 kg CO2/liter,
 • benzín: 2,318 kg CO2/liter.

Takto vypočítaný objem emisií CO2 z vašej spotreby pohonných hmôt môžete kompenzovať prostredníctvom portfólia projektov OMV na ochranu klímy. Z toho vyplýva nasledujúca cena kompenzácie emisií CO2 na 1 liter paliva:

 • nafta: 0,005 EUR/liter,
 • benzín: 0,0044 EUR/liter.

*Vzhľadom na vysoký stupeň legitímnosti sa OMV pri hodnotách CO2 opiera o výpočty IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy). IPCC je inštitúciou Spojených národov so 195 členskými krajinami, ktorá z vedeckého pohľadu vyhodnocuje výsledky výskumu klimatických zmien.
 

Spoločnosť OMV sa zaviazala, že touto iniciatívou nebude nijakým spôsobom generovať zisk. To znamená, že všetky prostriedky spojené s touto službou sú alokované na certifikované projekty na ochranu klímy.

Motorové oleje