Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakúsko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Česká republika www.omv.cz Nemecko www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nórsko www.omv.no Nový Zéland www.omv.nz Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs
Borealis Websites
Borealis Group www.borealisgroup.com
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Ochrana údajov je pre nás dôležitá

Týmto sa zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").

Vo Všeobecných zásadách ochrany osobných údajov nižšie nájdete informácie o oblastiach spracovania osobných údajov v našej spoločnosti, okruhoch dotknutých osôb,  právnych základoch ich spracovania  a ďalšie súvisiace informácie. Tieto Všeobecné zásady môžu byť priebežne aktualizované v závislosti od zmien v rozsahu a obsahu spracovateľských činností.

 

Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv

V zmysle čl. 15 až čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ,,GDPR“)  resp. § 21 až § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,zákon“) má dotknutá osoba právo prístup k svojim osobným údajom, právo žiadať o ich opravu, právo na vymazanie svojich osobných údajov ("právo byť zabudnutý"), právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený dotknutou osobou na spracovanie osobných údajov, právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu, právo nepodliehať výlučne automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania správnymi účinkami, právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov a právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv môžete použiť tento formulár, alebo použiť kontaktné údaje uvedené vo Všeobecných zásadách ochrany osobných údajov oddiel I, ods.2.

Ďalšie právne informácie nájdete TU.

Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv (formulár):

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje