OMV webstránky
Zavrieť

Kódex správania

Naša spoločnosť požaduje od každého, kto koná v našom mene, aby dodržiaval naše hodnoty a pravidlá správania. Tieto sú jasne stanovené v Kódexe správania spoločnosti OMV, ktorý potvrdzuje spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť firmy v rámci našej sféry vplyvu.

UN Global Compact
Podpísaním iniciatívy UN Global Compact (UNGC) sa spoločnosť OMV zaviazala k plneniu desiatich zásad tejto iniciatívy v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii. Kódex správania spoločnosti OMV stanovuje jasné pravidlá správania v súlade s UNGC. Zásady tejto iniciatívy riadia správanie spoločnosti OMV voči jej interným aj externým partnerom a slúžia ako základ pre množstvo našich ďalších politík a smerníc, ako je napr. smernica obchodnej etiky.

Zásada č. 1: Podniky by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodných ľudských práv; a

Zásada č. 2: uistiť sa, že sa nepodieľajú na ich porušovaní.

Zásada č. 3:  Podniky by mali podporovať slobodu zhromažďovania a uznanie práva na kolektívne vyjednávanie;

Zásada č. 4: vylúčenie všetkých foriem nútenej a nedobrovoľnej práce;

Zásada č. 5: účinne bojovať proti zneužívaniu detskej práce; a

Zásada č. 6: vylúčenie diskriminácie spojenej so zamestnaním a povolaním.

Zásada č. 7: Podniky by mali podporovať rozvážny prístup k otázkam životného prostredia;

Zásada č. 8: organizovať iniciatívy na podporu väčšej zodpovednosti voči životného prostrediu; a

Zásada č. 9: podporovať rozvoj a šírenie technológií šetrných k životnému prostrediu.

Zásada č. 10: Podniky by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a podplácania.

Predpisy a smernice
Skupina okrem Kódexu správania spoločnosti OMV taktiež dobrovoľne dodržiava povinnosti vyplývajúce z interných a externých noriem. Predpisy spoločnosti OMV pre riadenie trvalo udržateľného rozvoja a obchodnej etiky v rámci celej skupiny sú obsiahnuté v celom rade smerníc a noriem. Niektoré obchodné segmenty a pracoviská si ešte navyše vytvorili svoje vlastné špecifické doplnkové usmernenia a postupy.

OMV Code of Conduct 2021 (PDF, 8,0 MB)

Motorové oleje