OMV webstránky
Zavrieť

Identifikácia spoločnosti, právne oznamy a zverejnenie

V záujme lepšieho chápania a plynulosti textu je na všetkých našich webových stránkach použitá rodovo neutrálna terminológia: termíny ako „zamestnanec“ alebo „partner“ nemajú konkrétny rod.

Informácie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie na tomto webe OMV nájdete TU.

Identifikácia spoločnosti
Obchodné meno: OMV Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
IČO: 00604381
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., Sro, vložka č.: 777/B

(ďalej tiež aj ako "spoločnosť")

Telefón: +421 2 687 20 500
E-mail: info.sk@omv.com
Webstránka: www.omv.sk 

Návštevou tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste právne viazaný nasledovným:

Termín OMV zahŕňa OMV Slovensko, s.r.o., ako aj všetky spoločnosti a subjekty, v ktorých OMV vlastní, priamo alebo nepriamo, aspoň 50 % podiel na spoločnosti, resp. riadení spoločnosti. Ak sa informácie/skutočnosti týkajú len určitých spoločností alebo subjektov, takéto spoločnosti alebo subjekty budú výslovne vymenované.

Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov a pozície partnera čerpacej stanice

Pracovné pozície na trvalý pracovný pomer

Ide o pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou v zmysle § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Pracovný čas zamestnanca OMV Slovensko s.r.o. je 40 hodín týždenne.

Dlhodobé brigády pre študentov vysokých škôl

Ide o pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. S vybraným uchádzačom zamestnávateľ uzavrie Dohodu o brigádnickej práci študentov („DoBPŠ“) v zmysle §227 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Základnou podmienkou je štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšenie veku 26 rokov. Na základe DoBPŠ možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.

Pozícia partnera čerpacej stanice

Pozícia partnera čerpacej stanice sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, nejde o pracovnoprávny vzťah.

OMV vyvinula všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

OMV neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky OMV. OMV si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo vynechania na webovej stránke OMV. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke OMV sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke OMV.

OMV nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke OMV nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že závady budú napravené, alebo že webová stránka OMV alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom OMV nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnom alebo nesprávnom fungovaní webovej stránky OMV alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek autorské práva na stránky alebo obsah zverejnený na tejto webovej stránke OMV alebo na materiály použité pre tento účel vlastní výlučne OMV. Žiadnej tretej strane nebude udelená licencia alebo akékoľvek iné práva (napr. vlastníctvo, práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva). Reprodukcia stránok alebo obsahu tejto stránky je povolená len pre osobné, informačné účely. Akákoľvek iná reprodukcia alebo použitie je prísne zakázané. Následné použitie charakteristických znakov OMV (napr. značky a logá) je výslovne zakázané bez ohľadu na to, či sa použije symbol ® alebo ™, registrovaná je hlavne obchodná značka OMV.

Tieto ustanovenia platia aj pre priame alebo nepriame sťahovanie softvéru alebo jeho použitie prostredníctvom webovej stránky OMV. V prípade, že externé hypertextové odkazy poskytujú prístup k softvéru tretej strany, prednosť majú podmienky vlastníkov takéhoto produktu a ich práva sa musia dodržiavať.

Motorové oleje