Kontakt
OMV webstránky
OMV webstránky
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakúsko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Česká republika www.omv.cz/cs-cz Nemecko www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nórsko www.omv.no/no-no Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Rusko www.omv.ru Slovinsko www.omv.si/sl-si Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakúsko www.omv-gas.at Nemecko www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Holandsko www.omv-gas.nl
Zavrieť

Identifikácia spoločnosti, právne oznamy, ochrana údajov a sprístupnenie

V záujme lepšieho chápania a plynulosti textu je na všetkých našich webových stránkach použitá rodovo neutrálna terminológia: termíny ako „zamestnanec“ alebo „partner“ nemajú konkrétny rod.

Pravidlá ochrany osobných údajov 2020 (PDF, 1,0 MB)

OMV - FB fanpage - zásady ochrany osobných údajov 2020 (PDF, 246,6 KB)

1. Identifikácia spoločnosti
Obchodné meno: OMV Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
IČO: 00604381
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., Sro, vložka č.: 777/B

(ďalej tiež aj ako "spoločnosť")

Telefón: +421 2 687 20 500
E-mail: info.sk@omv.com
Webstránka: www.omv.sk

2. Všeobecné
Návštevou tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste právne viazaný nasledovným:

Termín OMV zahŕňa OMV Slovensko, s.r.o., ako aj všetky spoločnosti a subjekty, v ktorých OMV vlastní, priamo alebo nepriamo, aspoň 50 % podiel na spoločnosti, resp. riadení spoločnosti. Ak sa informácie/skutočnosti týkajú len určitých spoločností alebo subjektov, takéto spoločnosti alebo subjekty budú výslovne vymenované.

3. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
OMV vyvinula všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

OMV neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky OMV. OMV si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo vynechania na webovej stránke OMV. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke OMV sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. OMV vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke OMV.

OMV nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke OMV nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že závady budú napravené, alebo že webová stránka OMV alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom OMV nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnom alebo nesprávnom fungovaní webovej stránky OMV alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

4. Vlastnícke práva
Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek autorské práva na stránky alebo obsah zverejnený na tejto webovej stránke OMV alebo na materiály použité pre tento účel vlastní výlučne OMV. Žiadnej tretej strane nebude udelená licencia alebo akékoľvek iné práva (napr. vlastníctvo, práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva). Reprodukcia stránok alebo obsahu tejto stránky je povolená len pre osobné, informačné účely. Akákoľvek iná reprodukcia alebo použitie je prísne zakázané. Následné použitie charakteristických znakov OMV (napr. značky a logá) je výslovne zakázané bez ohľadu na to, či sa použije symbol ® alebo ™, registrovaná je hlavne obchodná značka OMV.

Tieto ustanovenia platia aj pre priame alebo nepriame sťahovanie softvéru alebo jeho použitie prostredníctvom webovej stránky OMV. V prípade, že externé hypertextové odkazy poskytujú prístup k softvéru tretej strany, prednosť majú podmienky vlastníkov takéhoto produktu a ich práva sa musia dodržiavať.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

OMV Slovensko, s.r.o.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00604381

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 777/B

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00604381, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 777/B (ďalej ako „OMV", alebo „prevádzkovateľ“), je podnikateľským subjektom, ktorý je povinný spracúvať Vaše osobné údaje, ako dotknutých osôb, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR") v spojení so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon").

Spracúvaniu Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, venujeme maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do Vášho súkromia, ako aj dodržiavanie zásad zákonného spracúvania, kedy za týmto účelom sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých riadne zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, vrátane rešpektovania Vášho súkromia dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa kochrane údajov vrátane GDPR a Zákona.

Tieto Všeobecné zásady ochrany osobných údajov OMV Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Zásady ochrany OÚ") obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, zo strany OMV, vrátane Vašich práv s tým súvisiacich a preto si Zásady ochrany OÚ pozorne prečítajte, aby ste porozumeli nášmu prístupu, spôsobu a postupom pri spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti.

I.IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATELA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

1.Prevádzkovateľom osobných údajov je:

OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 00 604 381
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 777/B

Telefón: +421 687 20500
E-mail: info.sk@omv.com
Webová stránka: www.omv.sk

2.Zodpovednou osobou je  Data Protection Officer, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ktorej môžete adresovať akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, a to písomne e-mailom na adresu: privacy.sk@omv.com.

II.INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA OKRUHOV DOTKNUTÝCH OSôB
 

Osobné údaje o Vás, ako zákazníkoch ČS OMV, spracúvame pre rôzne účely a právne základy spracúvania osobných údajov nasledovne:

5.1.1 Podnety, žiadosti, sťažnosti, reklamácie, škodové/poistné udalosti

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je riešenie, vybavovanie a zodpovedanie Vašich podnetov, žiadostí, sťažností, reklamácií a škodových/poistných udalostí 

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
a)    plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 
b)    na základe osobitných zákonov a na splnenie našej zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
c)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je vybavenie a odpovedanie na Vaše podnety, žiadosti, sťažnosti

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt

•    Príjemcovia, ktorým sa poskytujú Vaše osobné údaje:
a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, polícia SR, súdy, poisťovne; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 4 roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k vyriešeniu, vybaveniu a zodpovedaniu Vašich podnetov, žiadostí, sťažností, reklamácií a škodových/poistných udalostí.

•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané:
-     z údajov Vami poskytnutých;
-     z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete;
-     tretích osôb, a to najmä orgánov štátnej správy, samosprávy, súdov, exekútorov, polícia SR, súdy, poisťovne.       

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je porušenie zákonných povinností z našej strany a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov; alebo
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu.

5.1.2 Marketingové kampane/spotrebiteľské súťaže

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je Vaša účasť na marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach nami organizovaných, vrátane vyhodnotenia, udelenia cien víťazom, oznámenia víťazov ako aj analyzovania účinnosti našich marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží. Vaša účasť v marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach je dobrovoľná a teda je výlučne na Vašom rozhodnutí, či nám poskytnete Vaše osobné údaje vyplnením účastníckych/súťažných formulárov na našej webovej stránke, alebo na našich profilových stránkach na sociálnych sieťach alebo na iných súťažných formulároch, ktoré ustanovujú pravidlá marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží.

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
a)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je:
-    riadne zaevidovanie Vašej osoby ako účastníka marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej sa zapojíte;
-    možnosť Vašej osoby byť vyžrebovaný ako výherca niektorej z cien zaradených do marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže ako aj reálne udelenie výhry v prípade, ak sa stanete výhercom;
-    uvedenie Vašich údajov ako výhercu, avšak iba v rozsahu meno a mesto na našej webovej adrese       

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä subjekty spolupracujúce s nami na organizácii marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží; 
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 2 roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo ku konaniu marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej ste sa zapojili. 
•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané výlučne z údajov Vami poskytnutých.

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu.

5.1.3 Analýzy a prieskumy trhu, spätná väzba od zákazníkov

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je Vaša účasť na prieskumoch alebo výskumoch trhu, prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo v prípadoch, keď nám poskytnete spätnú väzbu o našich produktoch a službách. Vaša účasť na prieskumoch alebo výskumoch trhu, prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo poskytnutie spätnej väzby o našich produktoch a službách je dobrovoľná a teda je výlučne na Vašom rozhodnutí, či sa zúčastníte uvedených aktivít a poskytnete nám Vaše osobné údaje -  v prípade členov vernostného programu OMV SMILE&DRIVE sa môžu zúčastniť analýz a prieskumov len vybraní členovia. 

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je rozumieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov o našich produktoch a službách a prispôsobovať naše produkty/služby potrebám/záujmom našich zákazníkov

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt

•    Príjemcovia, ktorým sa poskytujú Vaše osobné údaje:
a)    naši zmluvní partneri, a to najmä subjekty spolupracujúce s nami na organizácii prieskumov/výskumov trhu; 
b)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 1 rok po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo ku konaniu prieskumu/výskumu trhu, prieskumu spokojnosti zákazníkov, ktorého ste sa zúčastnili, alebo poskytnutia Vašej spätnej väzby o našich produktoch a službách. 

•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané výlučne z údajov Vami poskytnutých.

5.1.4 Priamy marketing
    

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je informovanie Vás o našich produktoch a službách ako aj reklamných ponukách, a to najmä prostredníctvom zasielania e-mailov, resp. SMS.

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:

a)    je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) v prípade, ak ste našim zákazníkom a marketingová komunikácia sa vzťahuje na ponuku podobných tovarov/služieb, ktoré ste už od nás získali a v rámci zakúpenia nášho produktu/služby ste nám poskytli aj Vašu e-mailovú adresu/t.č. - v takomto prípade Vám po obdržaní Vašej e-mailovej adresy/t.č. od Vás a následne pri každej marketingovej správe, ktorú Vám zašleme ponúkneme možnosť zamietnuť (Opt Out) takéto využívanie Vašej e-mailovej adresy/t.č. (odhlásenie sa s odberu marketingových správ); oprávneným záujmom je informovať Vás o našej ponuke tovarov/služieb a tým rozšíriť Vašu vedomosť o rozsahu a ponuke našich tovarov/služieb;

b)    je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  Vaše osobné údaje:
a)    naši zmluvní partneri, a to najmä subjekty spolupracujúce s nami na  marketingovej komunikácii; 
b)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 1 rok po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k uskutočneniu marketingovej komunikácie; v prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov po dobu trvania súhlasu.   

•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané:
-    z údajov Vami poskytnutých    
-    z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete


5.1.5 Účasť vo vernostnom programe OMV SMILE&DRIVE

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je Vaše členstvo vo vernostnom programe OMV SMILE&DRIVE vrátane s tým spojených aktivít/procesov a  využívania všetkých výhod členstva v OMV SMILE&DRIVE vrátane:
-    marketingovej komunikácie (zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách v rámci OMV SMILE&DRIVE; zasielanie adresných newsletterov obsahujúcich individuálne výhody/darčeky a občasné marketingové prieskumy trhu v rámci OMV SMILE&DRIVE prostredníctvom e-mailu, SMS, MMS a poštou);
-    segmentácie/zaraďovania do spotrebiteľských skupín na základe Vašich aktivít/úkonov v rámci OMV SMILE&DRIVE (najmä nákupné návyky a pod.), ktoré má povahu profilovania (avšak nie automatizovaného) a súčasne výsledok takýchto činností nie je spojený s automatizovaným vydaním rozhodnutia, ktoré by malo akékoľvek (právne, a pod.) účinky voči Vám;
-    vedenia účtu člena OMV SMILE&DRIVE;
-    poskytovania odmien v rámci OMV SMILE&DRIVE.     

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
a)    plnenie zmluvy o členstve v OMV SMILE&DRIVE, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
b)    náš Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) pre účely marketingovej komunikácie (zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách v rámci OMV SMILE&DRIVE; zasielanie adresných newsletterov obsahujúcich individuálne výhody/darčeky a občasné marketingové prieskumy trhu v rámci OMV SMILE&DRIVE prostredníctvom e-mailu, SMS, MMS a poštou);

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

-    Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, pohlavie, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický/e-mailový kontakt, číslo člena OMV SMILE&DRIVE
-    údaje o vybratých a odobratých odmenách
-    údaje o transakciách zbierania/míňania vernostných bodov 

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  Vaše osobné údaje:
a)    naši zmluvní partneri zúčastňujúci sa na prevádzkovaní a činnostiach vzťahujúcich sa k OMV SMILE&DRIVE;  
b)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, polícia SR, súdy;  
d)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
e)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vášho členstva v OMV SMILE&DRIVE.

•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Osobné údaje  o Vás sú získané/získavané výlučne:

  • z údajov Vami poskytnutých v rámci registrácie do OMV SMILE&DRIVE;
  • transakcií  vybratých a odobratých odmien;
  • transakciách zbierania/míňania vernostných bodov

  
•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu, t.j. výhody členstva v OMV SMILE&DRIVE.

•    Zasielanie marketingových správ vrátane ponúk tovarov/služieb (a to najmä akciové ponuky, zľavy, využitie bodov, a pod.) pre účely naplnenia účelu Vášho členstva v OMV SMILE&DRIVE ako aj maximálneho využitia výhod členstva v OMV SMILE&DRIVE) členom OMV SMILE & DRIVE je uskutočňované v súlade so zák. č.  351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zák. č.  147/2001 Z.z. o reklame na základe Vami vopred udeleného súhlasu, kedy tento je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlásenia sa z odberu marketingových správ (Opt Out možnosť) v rámci každej zaslanej marketingovej správy. 

5.2.1    Všeobecné dodávateľsko – odberateľské vzťahy

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako zástupcov/kontaktných osôb našich obchodných partnerov, a to najmä:  
-     jednotlivcov oprávnených konať za našich obchodných partnerov;
-     fyzických osôb – podnikateľov;
-     zamestnancov/iných zástupcov našich obchodných partnerov;

je:
-    vykonávanie podnikateľskej činnosti vrátane jej organizácie/riadenia/zabezpečenia riadneho fungovania dodávateľsko–odberateľských vzťahov medzi našou spoločnosťou a našimi zmluvnými obchodnými partnermi a s tým spojených činností;
-    zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj ochrany životného prostredia;
        
•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    predzmluvné a zmluvné vzťahy so zmluvnými partnermi (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); 
b)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pri uzavieraní právnych vzťahov, počas doby ich trvania, ako aj po skončení trvania právnych vzťahov s našimi obchodnými partnermi;
c)    plnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Pracovné/zmluvné identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, telefonický/e-mailový kontakt, pozícia v spoločnosti (štatutár, prokurista, pracovná pozícia, oddelenie), obchodné meno a IČO (fyzické osoby – podnikatelia) 

a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, exekútori, notári; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori, iní zmluvní partneri;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, ktorým je trvanie zmluvného vzťahu, a následne najviac 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu pre účely archivácie 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, a to najmä ako fyzické osoby – podnikatelia, konajúce osoby podnikateľských subjektov, zástupcovia podnikateľských subjektov; 
-    od Vašich zamestnávateľov;
-    od našich zmluvných partnerov; 
-     od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, exekútorov, notárov;
-     z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu    

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany našej spoločnosti a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov;
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany vstúpiť do právnych vzťahov ako aj zabezpečiť riadne fungovania zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a našimi zmluvnými obchodnými partnermi, ktorých ste kontaktnými osobami/zástupcami.

5.2.2    Záujemci o prevádzkovanie ČS OMV

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako zástupcov/kontaktných osôb záujemcov o prevádzkovanie ČS OMV, a to najmä:  

-     jednotlivcov oprávnených konať za záujemcov o prevádzkovanie ČS OMV;
-     fyzických osôb – podnikateľov, ako záujemcov o prevádzkovanie ČS OMV;
-     zamestnancov/iných zástupcov záujemcov o prevádzkovanie ČS OMV;

je:
-    účasť v procese výberu, vyhodnotenia zmluvných partnerov na prevádzkovanie ČS OMV;
-    uloženie v databáze kandidátov pre výber zmluvných partnerov ČS OMV.
   
•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Pracovné/zmluvné identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, telefonický/e-mailový kontakt, pozícia v spoločnosti (štatutár, prokurista, pracovná pozícia, oddelenie), obchodné meno a IČO (fyzické osoby – podnikatelia) 

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané počas doby trvania udeleného súhlasu, najviac však  po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu. 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, a to najmä ako fyzické osoby – podnikatelia, konajúce osoby podnikateľských subjektov, zástupcovia podnikateľských subjektov; 
-    od Vašich zamestnávateľov;
-        z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu    

5.2.3    Potenciálni zákazníci vo veľkoobchode a obchode s palivovými kartami OMV

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako zástupcov/kontaktných osôb našich potenciálnych obchodných partnerov, a to najmä:  

-     jednotlivcov oprávnených konať za našich obchodných partnerov;
-     fyzických osôb – podnikateľov;
-     zamestnancov/iných zástupcov našich obchodných partnerov;

ktorých kontaktujeme s ponukou uzavretia zmluvného vzťahu do budúcnosti na dodávku tovarov/služieb našej spoločnosti je:

-    rozširovanie okruhu našich zákazníkov na predaj našich tovarov/služieb;
-    vykonávanie podnikateľskej činnosti našej spoločnosti 

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    predzmluvné a zmluvné vzťahy so zmluvnými partnermi (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); 
b)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pred a pri uzavieraní právnych vzťahov s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi.

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Pracovné/zmluvné identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, telefonický/e-mailový kontakt, pozícia v spoločnosti (štatutár, prokurista, pracovná pozícia, oddelenie), obchodné meno a IČO (fyzické osoby – podnikatelia) 

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, exekútori, notári; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori, iní zmluvní partneri;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, ktorým je komunikácia pred a pri uzavieraní zmluvného vzťahu, a následne najviac 1 rok po ukončení rokovaní o uzavretí zmluvného vzťahu. 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, a to najmä ako fyzické osoby – podnikatelia, konajúce osoby podnikateľských subjektov, zástupcovia podnikateľských subjektov; 
-    od Vašich zamestnávateľov;
-    od našich zmluvných partnerov; 
-     od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, exekútorov, notárov;
-     z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu    

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
•    
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany uskutočňovať komunikáciu/rokovania ohľadne uzavretia zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a našimi zmluvnými obchodnými partnermi, ktorých ste kontaktnými osobami/zástupcami.

5.2.4    Fyzické osoby - podnikatelia a kontaktné osoby podnikateľských subjektov

5.2.4.1    Riadenie a zabezpečenie rizík vyplývajúcich z obchodných vzťahov

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako fyzických osôb – podnikateľov, ktorí ste našimi obchodnými partnermi, v databáze ICON/CRIBIS je aspoň niektorý z nasledovných účelov:  

-    ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pri uzavieraní právnych vzťahov s tretími stranami, počas doby ich trvania, ako aj po skončení trvania;
-    posúdenie, riadenie a optimalizácia podnikateľského a/alebo reputačného rizika našej spoločnosti;
-    optimalizácia rozhodovacích procesov a procesov v oblasti finančného riadenia a cash-flow riadenia;
-    optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok a posudzovania rizika ich splácania;
-    preverovanie a sledovanie stavu majetku, pohľadávok a záväzkov (vrátane daňových a odvodových povinností), platobnej schopnosti a platobnej morálky obchodných partnerov/klientov, vrátane potencionálnych obchodných partnerov/klientov našej spoločnosti;
-    preverovanie osôb a majetku v súvislosti s plnením právnych povinností, týkajúcich sa dodržiavania obozretnosti vrátane účelu predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu ako aj iného konania protiprávneho charakteru;
-    zabezpečenie podkladových informácií a podpory pri poskytovaní poradenstva a iných služieb zo strany právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov a iných poradcov, konzultantov a sprostredkovateľov;
-    výkon právneho, daňového, účtovného a iného auditu;
-    podpora pri výkone kompetencií orgánov verejnej moci v súlade s právnymi predpismi.    

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pred uzavieraním a pri uzavieraní právnych vzťahov, počas doby ich trvania, ako aj po skončení trvania právnych vzťahov s našimi obchodnými partnermi, ktorými je využívanie databázy ICON/CRIBIS pre účely optimalizácie našich rozhodovacích procesov a procesov v oblasti finančného riadenia.

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

-    Obchodné meno
-    IČO
-    Údaje o finančnej disciplíne
-    Daňové priznanie

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 31 343 872, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 4482/B, ako prevádzkovateľ databázy, ICON, v ktorej sú osobné údaje uchovávané;
b)    CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO:  35 886 013,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 31737/B, ako prevádzkovateľ databázy CRIBIS, v ktorej sú osobné údaje uchovávané;
c)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce technickú podporu, právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
d)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 3 mesiace po ukončení právneho/zmluvného vzťahu.    

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, ako fyzických osôb – podnikateľov,  
-      od našich zmluvných partnerov; 
-     z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu.    

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko údajov je, že nebude možné z našej strany vstúpiť do právnych vzťahov ako aj zabezpečiť riadne fungovania zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a Vami, ako našimi zmluvnými obchodnými partnermi.

5.2.4.2    Poistenie úverov a vymáhanie pohľadávok

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako fyzických osôb – podnikateľov, ktorí ste našimi obchodnými partnermi, je:

-    dojednanie poistenia našej spoločnosti pre prípady neuhradenia pohľadávok našej spoločnosti voči Vám, ako našim zmluvným partnerom;
-    umožnenie presného výpočtu sumy poistenia s ohľadom na hodnotu obchodných vzťahov s Vami, ako našimi zmluvnými partnermi;
-    v prípade nesplnenia Vášho, ako našich obchodných partnerov, voči našej spoločnosti z obchodného vzťahu vrátane umožnenia výplaty poistného plnenia a/alebo vymáhania pohľadávok našej spoločnosti voči Vám

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pred uzavieraním a pri uzavieraní právnych vzťahov, počas doby ich trvania, ako aj po skončení trvania právnych vzťahov s našimi obchodnými partnermi, ktorými je najmä prevencia rizík vyplývajúcich z predmetných obchodných vzťahov, zamedzenie prípadom, kedy by neplnenie záväzkov Vás, ako našich obchodných partnerov, mohlo negatívne ovplyvniť našu finančnú situáciu ako aj vylúčenie situácií, pri ktorých by v dôsledku týchto skutočností naša spoločnosť nebola/nemusela byť schopná plniť svoje finančné záväzky - pre tieto účely je naša spoločnosť voči riziku nezaplatenia svojich pohľadávok poistená a v rámci plnenia poistnej zmluvy so svojou poisťovňou spracúva a zdieľa Vaše osobné údaje. 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

-    Obchodné meno
-    IČO
-    Údaje o finančnej disciplíne
-    Výška obratu v rámci obchodného vzťahu
-    Výška dlžnej sumy 
-    Daňové priznanie

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, odd.: B, vložka č.: 9958, Česká republika, ktorá v Slovenskej republike pôsobí prostredníctvom svojej organizačnej zložky Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 47 243 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2160/B, ako poisťovňa/poistiteľ OMV;
b)    Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Viedeň, Rakúska republika, ako poisťovňa/poistiteľ OMV a/alebo subjekt vymáhajúci pohľadávky OMV voči tretím subjektom;
c)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce technickú podporu, právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
d)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 3 mesiace po ukončení právneho/zmluvného vzťahu a splnení všetkých záväzkov Vás voči našej spoločnosti z právneho/zmluvného vzťahu.    

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, ako fyzických osôb – podnikateľov,  
-      od našich zmluvných partnerov; 
-     z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu.    

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko neposkytnutím osobných údajov je, že nebude možné z našej strany vstúpiť do právnych vzťahov ako aj zabezpečiť riadne fungovania zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a Vami, ako našimi zmluvnými obchodnými partnermi.

5.2.4.3    Informácia o spracovaní osobných údajov pre kontaktné osoby podnikateľských subjektov

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov, ako kontaktných osôb podnikateľských subjektov, ktoré sú našimi obchodnými partnermi, je umožnenie komunikácie medzi obchodnými partnermi našej spoločnosti, ktorých ste kontaktnými osobami, a našou spoločnosťou, poistiteľmi našej spoločnosti (poisťovne) ako aj subjektmi, ktoré pre nás vymáhajú pohľadávky v prípadoch, kedy si obchodní partneri našej spoločnosti neplnia svoje záväzky voči našej spoločnosti.  

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených záujmov a iných oprávnených záujmov našej spoločnosti pred uzavieraním a pri uzavieraní právnych vzťahov, počas doby ich trvania, ako aj po skončení trvania právnych vzťahov s našimi obchodnými partnermi, ktorými je najmä prevencia rizík vyplývajúcich z predmetných obchodných vzťahov, zamedzenie prípadom, kedy by neplnenie záväzkov našich obchodných partnerov, mohlo negatívne ovplyvniť našu finančnú situáciu ako aj vylúčenie situácií, pri ktorých by v dôsledku týchto skutočností naša spoločnosť nebola/nemusela byť schopná plniť svoje finančné záväzky - pre tieto účely je naša spoločnosť voči riziku nezaplatenia svojich pohľadávok poistená a v rámci plnenia poistnej zmluvy so svojou poisťovňou spracúva a zdieľa Vaše osobné údaje, ako kontaktných osôb takýchto obchodných partnerov našej spoločnosti.

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

-    meno a priezvisko
-    kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, a pod.)


•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, odd.: B, vložka č.: 9958, Česká republika, ktorá v Slovenskej republike pôsobí prostredníctvom svojej organizačnej zložky Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO: 47 243 953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2160/B, ako poisťovňa/poistiteľ OMV;
b)    Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Viedeň, Rakúska republika, ako poisťovňa/poistiteľ OMV a/alebo subjekt vymáhajúci pohľadávky OMV voči tretím subjektom;
c)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce technickú podporu, právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
d)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 3 mesiace po ukončení právneho/zmluvného vzťahu a splnení všetkých záväzkov obchodných partnerov, ktorých ste kontaktnými osobami, voči našej spoločnosti z právneho/zmluvného vzťahu.    

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás, ako konajúce osoby podnikateľských subjektov, zástupcovia podnikateľských subjektov; 
-    od Vašich zamestnávateľov;
-    od našich zmluvných partnerov.

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zmluvnou požiadavkou, nakoľko neposkytnutím osobných údajov je, že nebude možné z našej strany vstúpiť do právnych vzťahov ako aj zabezpečiť riadne fungovania zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a našimi zmluvnými partnermi, ktorých ste kontaktnými osobami.
 

•    Účel spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    výber uchádzačov o zamestnanie na obsadenie voľných pracovných pozícií v našej spoločnosti; 
b)    predzmluvné vzťahy pred uzavretím pracovno-právnych vzťahov s Vami, ako vybraným uchádzačom o zamestnanie, na obsadenie voľných pracovných pozícií v našej spoločnosti;
c)    uchovanie Vašich osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti a ponuka ďalších voľných pracovných pozícií v našej spoločnosti

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je výber najvhodnejších uchádzačov o zamestnanie na obsadenie  voľných pracovných pozícií v našej spoločnosti;
b)    predzmluvné vzťahy pred uzavretím pracovno-právnych vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
c)    súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) pre účel  uvedený v ods. 2.1 písm. c) 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné a demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt, dátum narodenia,  rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, adresa profilu na sociálnych sieťach, pracovná pozícia 

Údaje o vzdelaní a predchádzajúcom zamestnaní, a to najmä zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, kurzy, certifikáty, predchádzajúci zamestnávatelia, motivačný list,  psychologické testy, náborové testy.


•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však:  

po dobu 12 mesiacov po skončení výberového konania a predzmluvných vzťahov;

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     zo vstupných formulárov, životopisu, vstupného pohovoru, vzájomnej komunikácie;
-     z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete, sociálnych sietí;
-     od tretích osôb, a to najmä personálnych agentúr, na základe referencií, portálov  zameraných na inzerciu pracovných pozícií         

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov: zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť/neschopnosť našej spoločnosti uzavrieť s Vami, ako úspešným vybraným uchádzačom o zamestnanie, pracovno-právny vzťah
 

Zamestnávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnancov, ako dotknutých osôb, pre rôzne účely a právne základy spracúvania osobných údajov nasledovne:

A)    Vedenie personálnej a mzdovej agendy a plnenie práv a povinností prevádzkovateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom (najmä dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)  

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov nie je potrebný súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b)    na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba  (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, údaj o tom, či zamestnanec je štatutárnym orgánom alebo členom v dozornom orgáne inej právnickej osoby, či podniká, bankové spojenie, osobné číslo, pracovná pozícia 

Údaje k spracovaniu mzdy, odmeňovaniu a benefitom, a to najmä evidencia odpracovanej doby, údaje pre zohľadnenie zliav a zrážok na daniach, údaje pre zohľadnenie zliav a zrážok na sporenie a poistenie, informácie o pracovných úrazoch, údaje o pracovných cestách vrátane nákladov a vyúčtovania nákladov, nariadené zrážky zo mzdy, invalidný či starobný dôchodok, stravné, akciový program, informácie pre ročné zúčtovanie dane zahrňujúce súhrn všetkých príjmov a odvodov za príslušné obdobie

Údaje o vzdelaní a predchádzajúcom zamestnaní, a to najmä zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, kurzy, certifikáty, predchádzajúci zamestnávatelia, motivačný list,  psychologické testy, náborové testy.

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, cudzinecká polícia SR, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní, exekútor 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-     zo vstupného formulára, životopisu, vstupného pohovoru, vzájomnej komunikácie;
-     z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete;
-     od tretích osôb, a to najmä orgánov štátnej správy, samosprávy, súdov, exekútorov,  predchádzajúcich zamestnávateľov, zmluvných partnerov       

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

B)    Plnenie práv a povinností prevádzkovateľa súvisiacich s predzmluvnými vzťahmi 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b)    na základe vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné a demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, adresa profilu na sociálnych sieťach, pracovná pozícia 

Údaje o vzdelaní a predchádzajúcom zamestnaní, a to najmä zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, kurzy, certifikáty, predchádzajúci zamestnávatelia, motivačný list,  psychologické testy, náborové testy.

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, cudzinecká polícia SR, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní; 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 
•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-     zo vstupného formulára, životopisu, vstupného pohovoru, vzájomnej komunikácie;
-     z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete;
-     tretích osôb, a to najmä personálnych agentúr, na základe referencií        

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

C)    Plnenie práv a povinností prevádzkovateľa  súvisiacich so školiacimi a vzdelávacími aktivitami 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
b) v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V prípade, ak školenia/vzdelávanie zamestnancov nevyplýva zo zákona, tak oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie účasti zamestnancov na školeniach/vzdelávaniach vrátane s tým vyplývajúcich práv/povinností vo vzťahu k plneniu práv/povinností z pracovno-právnych vzťahov.

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, osobné číslo, pracovná pozícia 
Údaje o absolvovaných školeniach a vzdelávacích akciách  
    
•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä zmluvní partneri vykonávajúci školenia/vzdelávanie zamestnancov, spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
b)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 
•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou, a to najmä na prezenčných listinách zo školení/vzdelávaní 
  
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. 

D)    Plnenie práv a povinností prevádzkovateľa súvisiacich s požiarnou ochranou a BOZP 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b)    na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, osobné číslo, pracovná pozícia, adresa bydliska, dátum narodenia 
Údaje o absolvovaných školeniach súvisiacich s PO a BOZP
Údaje vo vzťahu k škodovým/poistným udalostiam súvisiacim s PO a BOZP vrátane pracovných úrazov   

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Inšpektorát práce, súdy/orgány činné v trestnom konaní; 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce pracovnú zdravotnú službu, požiarnu ochranu, BOZP;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou, a to najmä na prezenčných listinách zo školení/vzdelávaní 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

E)    Vedenie evidencie dochádzky do práce, kontrola odpracovaného času, evidencia nároku na stravné, evidencia nároku na cestovné náhrady 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b)     na základe plnenia plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
c)    v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely kontroly plnenia zmluvných/zákonných povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov. 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť,  osobné číslo, pracovná pozícia 

Evidencia odpracovanej doby, údaje o pracovných cestách vrátane cestovných nákladov a vyúčtovania, nároky na stravné 

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)     sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Inšpektorát práce, súdy/orgány činné v trestnom konaní; 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce stravovacie služby (stravné lístky) zamestnávateľovi, spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, IT špecialisti vo vzťahu k dochádzkovému systému

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

F)    Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnanca pri vedení služobného vozidla, ochrana majetku zamestnávateľa - služobných vozidiel pred krádežou, poškodením 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b) na základe plnenia plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
c) v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa.  

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska,  rodné číslo,  pracovná pozícia. 

Evidencia používania služobných vozidiel, evidencia škodových udalostí pri používaní služobných vozidiel, nároky zo škodových udalostí pri používaní služobných vozidiel  

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a) orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy/orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, poisťovne 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori, poisťovne, leasingové spoločnosti
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou
- od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdov/orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, zmluvných partnerov zamestnávateľa (leasingové spoločnosti), poisťovní
 
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

G)    Monitoring zamestnancov za účelom plnenia pracovných zmlúv, riadenie, plánovanie a organizácia práce, kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov, ochrana majetku zamestnávateľa 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b) na základe plnenia plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
c) v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely kontroly plnenia zmluvných/zákonných povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov. 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť,  osobné číslo, pracovná pozícia 

Evidencia a riešenie porušenia pracovno-právnych povinností, nároky z porušenia pracovno-právnych povinností, evidencia škodových udalostí v súvislosti s výkonom práce, nároky zo škodových udalostí v súvislosti s výkonom práce   

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    súdy/orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, Inšpektorát práce; 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou
- od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdov/orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, poisťovní 
 
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

H)    Spracúvanie údajov pre potreby vybavovania sporov, podnetov a sťažností

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b) na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
c) v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely ochrany práv/právom chránených záujmov a majetku prevádzkovateľa.  

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť,  osobné číslo, pracovná pozícia 

Evidencia a riešenie sporov, podnetov a sťažností

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    súdy/orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní; 
b)    zmluvní partneri prevádzkovateľa, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu práv a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovno-právnym vzťahom ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

•    Zdroj získavania osobných údajov:

    Osobné údaje sú získané/získavané:
-    z údajov poskytnutých dotknutou osobou
- od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdov/orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, zástupcov sporovej strany  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. 

I)    Monitoring vstupných priestorov kamerovým systémom

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a) v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrany majetku prevádzkovateľa, ochrany verejného poriadku, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej/priestupkovej činnosti.  

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

Videozáznam zachytených osôb, pričom videozáznamy nebudú použité za účelom spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, ale len ako bežné osobné údaje.

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    súdy/orgány činné v trestnom/priestupkovom/správnom konaní; 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané zvyčajne po dobu 15 dní, avšak v prípade zaznamenania narušenia práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa, majetku zamestnávateľa, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, resp. spáchania priestupku/trestného činu počas doby, po ktorú je tieto potrebné využiť na riadne uplatňovanie ochrany práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa, majetku zamestnávateľa, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, vrátane s tým súvisiacich konaní, ako aj priestupkové/trestné konania. 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

-    kamerový a monitorovací systém


J)    Podpora firemnej kultúry a tvorba firemnej histórie zamestnávateľa 

•    Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: 

a)    v súlade s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov pre účely vytvorenia a podpory firemnej kultúry a histórie spoločnosti zamestnávateľa.

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov

    Obrazové snímky (fotografie),  zvukovo-obrazové záznamy (videá) z firemných školení, firemných teambuildingov a firemných spoločenských akcií, pričom tieto nebudú použité za účelom spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, ale len ako bežné osobné údaje

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania účelu spracúvania.
 
•     Zdroj získavania osobných údajov:

-    tretie osoby, a to najmä iní zamestnanci zamestnávateľa, zmluvní partneri  zamestnávateľa
 

5.1    Kamerové systémy v sídle spoločnosti a na čerpacích staniciach pohonných hmôt OMV (ČS OMV) 

•    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    vo vzťahu k priestorom sídla našej spoločnosti (vstupné priestory) ochrana majetku, života a zdravia nás, našich zamestnancov, ako aj iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch sídla našej spoločnosti, ochrana práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, vrátane poskytovania súčinnosti štátnym orgánom/orgánom verejnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní protispoločenskej (najmä trestnej činnosti);
b)    vo vzťahu k priestorom ČS OMV ochrana majetku, života a zdravia nás, našich zamestnancov, našich   partnerov ( a ich zamestnancov) prevádzkujúcich ČS OMV ako aj zákazníkov ČS OMV, resp. iných subjektov na ČS OMV, ochrana práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti vrátane poskytovania súčinnosti štátnym orgánom/orgánom verejnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní protispoločenskej (najmä trestnej činnosti).

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je:

a)    vo vzťahu k priestorom sídla našej spoločnosti (vstupné priestory) ochrana majetku, života a zdravia nás, našich zamestnancov, ochrana práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, ako aj iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch sídla našej spoločnosti, vrátane poskytovania súčinnosti štátnym orgánom/orgánom verejnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní protispoločenskej (najmä trestnej činnosti);
b)    vo vzťahu k priestorom ČS OMV ochrana majetku, života a zdravia nás, našich zamestnancov, našich   partnerov ( a ich zamestnancov) prevádzkujúcich ČS OMV ako aj zákazníkov ČS OMV, resp. iných subjektov na ČS OMV, ochrana práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti vrátane poskytovania súčinnosti štátnym orgánom/orgánom verejnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní protispoločenskej (najmä trestnej činnosti).

•    Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Obrazový záznam

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:

a) naši zmluvní partneri prevádzkujúci ČS OMV;
b) orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, polícia SR, súdy; 
c) naši zmluvní partneri vykonávajúci údržbu/opravy kamerových systémov
  
•    Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

•    Doba uchovávania Vašich osobných údajov: 

Všeobecná doba spracúvania/uchovávania Vašich osobných údajov z kamerového systému je 15 dní. Osobné údaje z kamerových záznamov môžu byť spracúvané/uchovávané nad rámec všeobecnej doby v prípadoch ich poskytovania/použitia štátnym orgánom/orgánom verejnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní protispoločenskej (najmä trestnej činnosti) alebo uplatňovania našich nárokov voči tretím osobám v rámci našich oprávnených záujmov po nevyhnutne potrebnú dobu s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.
  
•    Zdroj získavania Vašich osobných údajov:

Kamerový systém

5.2    Sporová agenda/súdne konania, exekučné konania, správne konania

•    Účel spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    riešenie sporovej agendy v rámci ktorej vystupuje naša spoločnosť ako účastník (mimosúdnej, súdnej) vrátane preukazovania, uplatňovania a ochrany práv/nárokov; 
b)    vedenie a výkon exekúcie v rámci ktorej vystupuje naša spoločnosť ako účastník (oprávnený, povinný) vrátane preukazovania, uplatňovania a ochrany  práv/nárokov;
c)    účasť našej spoločnosti, ako účastníka konania, v správnom konaní, vrátane preukazovania, uplatňovania a ochrany práv/nárokov   

•    Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    splnenie našej zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
b)    náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); oprávneným záujmom je preukazovania, uplatňovania a ochrany práv/nárokov

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné a demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, pracovná pozícia

Údaje o vedených súdnych/mimosúdnych konaniach, exekúciách, správnych konaniach 

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, exekútori, notári; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce právne, ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, najviac však 10 rokov po právoplatnom/konečnom skončení sporu (súdne/mimosúdne), exekúcie, správneho konania 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás; 
-     od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, exekútorov, notárov;
-     z verejne prístupných zdrojov, najmä internetu    

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany našej spoločnosti a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov.

5.3    Správa a evidencia pošty a registratúrnych záznamov

•    Účel spracúvania Vašich osobných údajov je správa a evidencia pošty a registratúrnych záznamov v rámci plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych prepisov, a to najmä:

-    zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-    zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o e-governmente) 

•    Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). 

•    Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Identifikačné a kontaktné údaje, a to najmä meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt.

•    Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté  osobné údaje:

a)    orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní, exekútori, notári; 
b)    naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti vykonávajúce archiváciu a registratúru;
c)    materská spoločnosť OMV Aktiengesellschaft, sesterské spoločnosti v rámci skupiny OMV 

•    Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje. 

•    Doba uchovávania osobných údajov: 
    
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania a dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi 

•    Zdroj získavania osobných údajov:

Osobné údaje sú získané/získavané:
-     od Vás; 
-     od tretích subjektov, najmä orgánov verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgánov činných v trestnom/priestupkovom konaní, exekútorov, notárov;

•    Podľa povahy účelu/právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov:
-    zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany našej spoločnosti a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov.
 

III.PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Ak sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje Váš súhlas, ako dotknutej osoby, a udelili ste nám súhlas na spracúvanie osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, to zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu na mailovú adresu privacy@omv.com.   


IV.AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A/ALEBO PROFILOVANIE

Automatizované rozhodovanie a/alebo profilovanie

Automatizované rozhodovanie  sa vo vzťahu k osobným údajom neuplatňuje.  Niektoré úkony spracúvania Vašich osobných údajov môžu mať povahu profilovania (avšak nie automatizovaného) a súčasne výsledok takýchto činností nie je spojený s automatizovaným vydaním rozhodnutia, ktoré by malo akékoľvek (právne, a pod.) účinky voči Vám.


V.PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov voči našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi, nasledovné práva: 
 
a)     právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom vzťahujúcim sa k Vašej osobe; 
b)     právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov;
c)     právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
d)     právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
-     napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;
-     spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
-     nepotrebujeme naďalej osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
e)     právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti;
f)     právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
g)     právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, , ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo strany našej spoločnosti, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým ste priamo dotknutý/dotknutá na svojich zákonných právach;
h)     ak Vaše osobné údaje zo strany našej spoločnosti neboli získané priamo Vás, máte právo získať informáciu od nás o tom, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Svoje práva môžete uplatniť voči našej spoločnosti písomne na adresu sídla našej spoločnosti: OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu privacy.sk@omv.com.
 

6. Zásady používania cookies

6.1. Čo sú cookies?

Cookie je malý kúsok údajov, pri ktorom webová stránka žiada váš prehliadač, aby ho uložil vo vašom počítači, mobilnom termináli alebo iných elektronických zariadeniach, na ktorých používateľ prehliada internet, aby mohol na webovej stránke navigovať efektívnejšie, vykonať rôzne funkcie, a aby webovej stránke postupne umožnil „zapamätať si“ používateľove úkony alebo voľby.

6.2. Ako používame Cookies?

Naša webová stránka používa cookies na nasledujúce účely:

  • aby si zapamätala používateľove úkony a osobné voľby;
  • aby zaistila správne fungovanie webovej stránky a zlepšila jej výkonnosť;
  • aby používateľom pomohla vykonať úlohy bez opätovného zadania informácií pri prechádzaní z jednej stránky na druhú, alebo pri neskoršej návšteve stránky;
  • na online behaviorálnu reklamu, a aby sa zobrazovala reklama, ktorá súvisí s tým, čo používateľ vyhľadával v minulosti.

Cookies nebudeme používať na iné, než tu uvedené účely.

6.3. Ako kontrolujeme Cookies?

Väčšina prehliadačov podporuje cookies, avšak používatelia svoje prehliadače môžu nastaviť tak, aby ich zamietali a môžu ich kedykoľvek vymazať. Cookies môžete kontrolovať a/alebo vymazať podľa potreby. Môžete vymazať všetky cookies, ktoré už vo vašom počítači sú a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby zamedzili ich umiestneniu. Ak tak však urobíte, je možné, že budete musieť manuálne nastaviť voľby vždy, keď stránku navštívite a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Cookies môžete blokovať / deaktivovať v nastaveniach vášho webového prehliadača. Ak však nastavenia vášho prehliadača použijete na blokovanie všetkých cookies (vrátane podstatných cookies), je možné, že stratíte prístup k všetkým častiam našej webovej stránky, keďže môžu byť striktne nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

6.4. Aké cookies používame na tejto webovej stránke?

6.4.1. Striktne nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie a prevádzku našej webovej stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky potrebných na správu systému alebo na zamedzenie podvodných činností.

6.4.2. Analytické / výkonnostné cookies, ktoré nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť spôsoby, akými návštevníci navigujú na našej stránke. Tieto druhy cookies nám pomáhajú vylepšiť dojem používateľov pri navigovaní na našej webovej stránke, aby mohli ľahšie nájsť informácie, ktoré hľadajú.

6.4.3. Funkčné cookies, pomocou ktorých rozpoznávame používateľov, keď sa na našu stránku vracajú. Tieto cookies prispievajú k personalizácii obsahu našej webovej stránky pre vás a pamätajú si vaše voľby (napríklad, vašu voľbu jazyka alebo regiónu).

6.4.4. Cookies na cielenie a reklamu, ktoré zaznamenajú vašu návštevu našej webovej stránky, strany, ktoré ste navštívili, články, ktoré ste nahliadli a externé odkazy, na ktoré ste klikli. Tieto cookies slúžia na to, aby boli reklamy zobrazované na našej webovej stránke relevantnejšie vašim záujmom, ktoré sme identifikovali na základe navštívených stránok/odkazov a prečítaných článkov.

6.4.5. Webové majáky, ktoré sa zvyčajne používajú spolu s cookies na sledovanie emailov a tagovanie stránky pre webovú analytiku.

Názov cookie

Popis účelu, na ktorý sa cookie používa

Deaktivácia cookies
Striktne nevyhnutné cookies
JSESSIONID Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
c) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite.    
Tieto cookies nie je možné deaktivovať.
JSESSIONIDFW
Analytické / výkonnostné cookies
_ga     Cookies (alebo žiadosti) tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie.     Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže viesť k zníženiu kvality dojmu pri navigácii na našej webovej stránke.
_gid     Táto cookie nám pomáha:
a) Odhadnúť veľkosť nášho publika;
b) Zrýchliť vyhľadávanie;
Funkčné cookies. Cookies aktuálnej návštevy
JSESSIONID     Cookies prvých strán sú cookies, ktoré sú nastavené samotnou stránkou a môžu sa čítať len touto stránkou. Bežne sa používajú na funkcionalitu stránky.     Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivácia týchto cookies môže spôsobiť nesprávne fungovanie častí stránky.
Ak deaktivujete cookies aktuálnej návštevy, vždy keď navštívite stranu tejto webovej stránky, budete považovaný za nového návštevníka.
JSESSIONIDFW   Táto cookie je pre našu stránku podstatná a pomáha nám:a) Rozpoznať, keď sa na našu stránku vrátite;
Cookies na cielenie a reklamu
IDE (doubleclick.net)     Táto cookie nám pomáha:
a) ukladať informácie o vašich voľbách, čím nám umožňuje našu stránku prispôsobiť a poskytnúť vám ponuky, ktoré sú cielené na vaše individuálne záujmy;    
Tieto cookies môžete deaktivovať, ak si to želáte. Deaktivovaním týchto cookies nebudete vystavený reklamným správam od nás a teda nebudete mať prínos z personalizovanej marketingovej reklamy.
 
DSID (doubleclick.net)
 
Upozorňujeme vás, že tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb ako napríklad služby analýzy webovej premávky) môžu tiež používať cookies a/alebo mať prístup k údajom zozbieraným prostredníctvom cookies na webovej stránke. Aktuálne platné údaje o cookies tretích strán a/alebo o prístupe tretích strán k údajom zozbieraným pomocou cookies na našej webovej stránke sú nasledovné: V prípade, že webové stránky v súčasnosti obsahujú cookies, ktoré sú riadené tretími stranami/umožňujú tretím stranám prístup k údajom, musia sa uviesť v tabuľke podobnej tej hore, s uvedením údajov o tretej strane, typov cookies/názvu, účelu, deaktivácie alebo technických informácií, ak ide o takýto prípad.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE     Cookies tretích strán sú nastavené tretími stranami, ktoré môžu byť sledovacími alebo marketingovými spoločnosťami (napr. reklamné siete). Tieto cookies sa opätovne prečítajú počas návštevy iných stránok, ak s týmito spoločnosťami uskutočňujú obchodnú činnosť. Opätovné cielenie je dobrým príkladom aplikácie.     Platí pre poskytovateľa tretej strany (získať politiku ohľadom cookies z tohto koncového bodu).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
 
Vždy keď naša webová stránka uvedie novú cookie, ktorá je riadená buď našou spoločnosťou alebo treťou stranou, na webovej stránke obdržíte oznam vrátane odkazu na túto politiku, kde vám bude zároveň ponúknutá možnosť príslušnú cookie deaktivovať s výnimkou podstatných cookies, pričom sa platnosť všetkých cookies ukončí po zadaní dátumu ukončenia platnosti.

Vyhľadávač čerpacích staníc

Motorové oleje