OMV webstránky
Zavrieť
img_Podporte projekty header_sk

Podporte projekty na ochranu klímy výberom palív MaxxMotion

Ak sa rozhodnete natankovať do svojho auta palivo MaxxMotion, OMV bude kompenzovať 20 % emisií oxidu uhličitého, ktorý sa vytvorí počas vašej jazdy autom. Svoju pomoc nasmeruje k podpore projektov, ktorých cieľom je hlavne ochrana lesov.

OMV sa zapája do veľkého globálneho projektu Verified Carbon Standard (VCS), ktorý funguje v portfóliu partnera Climate Partner. Projekty, ktoré OMV podporuje, fungujú vo viacerých regiónoch a pomáhajú dosahovať rôzne ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG).

Zabraňujú, znižujú alebo odstraňujú emisie uhlíka z atmosféry. Spolu ide o viac ako 400 medzinárodne certifikovaných klimatických projektov. Okrem úspory emisií musia spĺňať štyri základné podmienky:

 • sú v súlade s princípom doplnkovosti,
 • vylučujú dvojité účtovanie,
 • majú udržateľné výsledky
 • a pravidelne ich kontrolu nezávislé tretie strany.

Základom je, aby zabezpečovali reálny pozitívny vplyv na klímu.

Ochrana lesov pomáha zachytávať oxid uhličitý z atmosféry

Prečo sa zameriavame práve na lesy? Ochranou lesov pomôžeme lepšie zachytávať oxid uhličitý z atmosféry. V posledných desaťročiach prudko klesli plochy lesov v dôsledku rastúceho osídlenia, poľnohospodárskeho využívania či nelegálnej ťažby dreva.

Obzvlášť veľké množstvo uhlíka sa ukladá aj vo vegetácii tropických močiarov, pôvodných dažďových pralesov a mangrovových lesov.

Priblížme si najdôležitejšie projekty ochrany, na ktoré OMV prostredníctvom partnerstva Climate Partner prispieva.
 

img_Podporte projekty 1_sk

Ochrana lesov v brazílskom Lábrei

V tejto oblasti je odlesňovanie obrovským problémom. Cieľom projektu na kompenzáciu uhlíka je ochrániť vyše 99 tisíc hektárov amazonského dažďového pralesa a jeho rozmanitú faunu a flóru. Jeho súčasťou je monitorovanie lesov, školenie zamestnancov a celej tamojšej komunity o nebezpečenstve požiarov, udržateľnom chove dobytka a trvalo udržateľnom lesnom hospodárení. Zabránením odlesňovaniu sa projektu ročne podarí ušetriť približne 417 tisíc ton oxidu uhličitého.

Projekt prispieva k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN okrem iného tým, že pomáha predchádzať emisiám skleníkových plynov, chráni miestne ekosystémy a napomáha znižovania chudoby.
 

 • Boj proti chudobe
  V rámci projektu dostávajú zamestnanie mnohí miestni obyvatelia, samozrejmosťou je rovnosť príležitostí pre mužov aj ženy, čím poskytuje pre miestne komunity dôležitý zdroj príjmu.
   
 • Napomáha zdraviu aj celkovej pohode
  Cieľom vzdelávacích aktivít je zvyšovanie povedomia o ochrane zdravia, výžive a celkovej pohode zamestnancov a ich rodín. Cieľom týchto workshopov je zvýšiť povedomie o neprenosných chorobách a o dôležitosti výberu zdravého životného štýlu.
   
 • Boj s klimatickými zmenami
  Vďaka projektu sa ušetrí približne 417-tisíc ton emisií oxidu uhličitého každý rok.
   
 • Biodiverzita a život na zemi
  Zabránením odlesňovaniu, monitorovaním nezákonného využívania pôdy a ťažby dreva a podporou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, projekt chráni ekosystémy s pôvodnou vegetáciou a vysokou biodiverzitou.
img_Podporte projekty 2_sk

Ochrana lesov v brazílskej Amazónii

Zabránením plánovaného a neplánovaného odlesňovania v oblasti sa ročne ušetrí v priemere 1 155 080 ton CO2. Projektové aktivity sú zamerané na zlepšenie kolektívneho chápania klimatických zmien a významu lesov prostredníctvom lepších monitorovacích systémov na predchádzanie nelegálnej ťažbe dreva, školenia v oblasti lesného hospodárstva a workshopov zameraných na rozvoj komunity.
 

Projekt prispieva k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN okrem iného tým, že pomáha predchádzať emisiám skleníkových plynov, chráni miestne ekosystémy a napomáha znižovania chudoby.
 

 • Boj proti chudobe
  Vďaka tomuto projektu vzniká v priemere 20 nových pracovných miest ročne. pričom do ďalších aktivít projektu zapája všetkých členov miestnej komunity. Projekt má v súčasnosti až šesť stálych zamestnancov.
   
 • Napomáha zdraviu aj celkovej pohode
  V rámci projektu sa miestne komunity vzdelávajú v oblasti ochrany zdravia, získavajú informácie o neprenosných chorobách, dôležitosti výživy a zdravých životných návykov.
   
 • Spravodlivá práca a ekonomický rast
  Nové pracovné príležitosti sú šancou pre miestne obyvateľstvo. Rovnaké príležitosti dostávajú muži aj ženy. Všetci zamestnanci absolvujú školenia o trvalo udržateľnom lesnom hospodárení, správnom zbere divo rastúcich rastlín aj ochrane proti lesným požiarom.
   
 • Opatrenia proti klimatickým zmenám
  Projekt ročne ušetrí približne 1 155 000 ton emisií oxidu uhličitého.
   
 • Život v krajine
  Projekt monitoruje a predchádza nezákonnému zaberaniu pôdy, nezákonnej ťažbe dreva a nelegálnemu odlesňovaniu. Tieto opatrenia zásadne prispievajú k ochrane klímy a podpore biodiverzity.
img_Podporte projekty 3_sk

Lepšie hospodárenie v lesoch v Hunedoare v Rumunsku

Projekt chráni jeden z posledných pralesov v Európe, ktorý pokrýva 1 556 hektárov v rumunských Karpatoch. Cieľom projektu je ušetriť približne 5600 ton oxidu uhličitého každý rok.

Ako sa to dá dosiahnuť? Základom projektu je obmedziť ťažbu dreva, zabrániť výstavbe ciest a iným lesným prácam, čím sa ušetrí množstvo emisií CO2. Dôležitou časťou projektu sú aktivity na podporu lepšieho manažmentu ochrany prírody, ekosystémov a zlepšenie stavu biotopov.

Projekt prispieva k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN okrem iného tým, že pomáha predchádzať emisiám skleníkových plynov a ochraňuje ekosystémy pohoria Retezat-Gebirge.
 

 • Opatrenia proti klimatickým zmenám
  Počas 30-ročného projektového obdobia sa očakáva, že sa do atmosféry uvoľní v priemere 5 600 ton CO2 ročne a celkovo o 169 100 ton CO2 menej.
   
 • Život v krajine
  Projekt Rotunda Carbon Forest podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a zabezpečuje zachovanie a obnovu územia ako ochranného lesa počas trvania projektu.

Motorové oleje